Informacja o braku uwag do oferty - Stowarzyszenia zwykłego SKANSEN

Data publikacji: 23 maj 2024

Informujemy, że do oferty Stowarzyszenia zwykłego SKANSEN z siedzibą w Krężelin 15; 74-311 Różańsko złożonej zgodnie z art.19a znowelizowanej ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w zakresie „Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” - stosując tzw. tryb uproszczony - nie zgłoszono żadnych uwag i zastrzeżeń.

Podmiot ten spełnił wszystkie przesłanki stosowania trybu uproszczonego, jakie wynikają z art. 19a ust. 1, ust. 6 i ust. 7 ustawy.

Zgodnie z cytowaną wyżej ustawą (art. 19a ust.3-5) oferta stowarzyszenia widniała na BIP-ie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dębnie oraz umieszczona była na tablicy ogłoszeń Urzędu począwszy od 15.05.2024 r. do 22.05.2024 r. (wymagany 7 dniowy termin zamieszczenie oferty) żaden z podmiotów nie zgłosił uwag dotyczących powyższej oferty.