Brak uwag do oferty KGW Dyszno

Informacja w sprawie braku uwag i zastrzeżeń do oferty zgłoszeń w trybie uproszczonym- pozakonkursowym.

Informujemy, że do oferty Koła Gospodyń Wiejskich w Dysznie z siedzibą  Dyszno 13, 74-311 Różańsko złożonej zgodnie z art.19a znowelizowanej ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w zakresie „Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” - stosując tzw. tryb uproszczony - nie zgłoszono żadnych uwag i zastrzeżeń.

Podmiot ten spełnił wszystkie przesłanki stosowania trybu uproszczonego, jakie wynikają z art. 19a ust. 1, ust. 6 i ust. 7 ustawy.

Zgodnie z cytowaną wyżej ustawą (art. 19a ust.3-5) oferta stowarzyszenia widniała na BIP-ie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dębnie oraz umieszczona była na tablicy ogłoszeń Urzędu począwszy od 21.11.2023 r. do 28.11.2023 r. (wymagany 7 dniowy termin zamieszczenie oferty) żaden z podmiotów nie zgłosił uwag dotyczących powyższej oferty.