Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu. Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, poprzez:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie
 • realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016-2020.

Wymienione działania prowadzone są w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty”.

Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

Dokumentacja pracy zespołu i grup roboczych nie jest jawna i nie podlega udostępnieniu osobom trzecim.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Dębnie:

 1. Krystyna Stankiewicz- przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej
 2. Magdalena Skrobisz- przedstawiciel Koła Dębnowskiego Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta
 3. Katarzyna Grzesiak- przedstawiciel Miejsko Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 4. Marzena Maciejewska- kurator-przedstawiciel Sądu Rejonowego w Myśliborzu
 5. Edyta Wierzbicka- przedstawiciel Straży Miejskiej w Dębnie
 6. Krzysztof Wiatrowski - przedstawiciel Komisariatu Policji w Dębnie
 7. Małgorzata Matkowska -pielęgniarka środowiskowo-rodzinna
 8. Gabriela Rydzik- pedagog w Szkole Podstawowej nr 3 w Dębnie
 9. Anna Szymczyk- pełnomocnik Burmistrza ds. Patologii Społecznej
 10. Ewa Świderska- przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Dębnie

Podstawy prawne działania zespołu:

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r. poz. 1390 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi (Dz.U. 2018 poz. 2137 z późn.zm.)
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn.zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”, (Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1245)
 • Uchwały nr LV/398/2014 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Konsultant ds. przemocy w rodzinie

Krystyna Stankiewicz - Konsultant ds. przemocy w rodzinie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnie
ul. Droga Zielona 1
74-400 Dębno
Tel. 95 760 93 45

Do zadań Konsultanta należy w szczególności:

 1. Kompleksowe organizowanie i obsługa pracy Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz grup roboczych.
 2. Reprezentowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zespole Interdyscyplinarnym powołanym przez Burmistrza Dębna.
 3. Koordynowanie z ramienia Ośrodka Pomocy Społecznej realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz grup roboczych.
 4. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 5. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji oraz sporządzanie sprawozdań zgodnie z aktualnymi przepisami i ustaleniami wewnętrznymi OPS.
 6. Współpraca z innymi specjalistami oraz podmiotami wchodzącymi w skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego i realizatorami Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w celu przeciwdziałania i ograniczenia patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa.
 7. Zadania świadczone będą pięć dni w tygodniu po trzy godziny każdego dnia.

Informator

Przemoc: to jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie na szkodę bliskiej osoby lub zaniechanie działań koniecznych do ochrony zdrowia i życia osób najbliższych.

Rodzaje przemocy:

 • przemoc fizyczna – to wszelkiego rodzaju działania bezpośrednie z użyciem siły, których rezultatem jest nieprzypadkowe zranienie, np. popychanie, obezwładnianie;
 • przemoc psychiczna – prowadzi do zniszczenia pozytywnego obrazu własnej osoby, wykorzystuje mechanizmy psychologiczne, np. wyśmiewanie, poniżanie;
 • przemoc seksualna – wymuszanie różnego rodzaju niechcianych zachowań w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy, np. nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, krytykowanie zachowań seksualnych;
 • przemoc ekonomiczna – prowadzi do całkowitego uzależnienia finansowego od sprawcy, np. poprzez odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy;
 • zaniedbanie – ciągłe niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych.

Interwencja kryzysowa: stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie.

Zakres działania:

 • prowadzenie poradnictwa psychologicznego, prawnego, terapeutycznego i pedagogicznego
 • prowadzenie bezpośrednich interwencji kryzysowych w siedzibie PCPR przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu,
 • udzielanie natychmiastowej pomocy w sytuacjach kryzysu – pomoc specjalistów, schronienie w hostelu.

Program korekcyjno – edukacyjny - dla sprawców przemocy w rodzinie prowadzony jest od 2008 roku. Podstawowym celem działań korekcyjno-edukacyjnych jest strategia ukierunkowana na zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc w rodzinie, a także zwiększenie ich zdolność do samokontroli agresywnych zachowań i konstruktywnego współżycia w rodzinie. W programie oddziaływania korekcyjne oparte są na wzmacnianiu zachowań i postaw pozytywnych w miejsce negatywnych.

Jeżeli w Twoim życiu wydarzyło się coś, co zburzyło harmonię i ład, doświadczyłeś przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej, ekonomicznej, straciłeś bliską osobę, przeżywasz poważną chorobę, może rozpada się Twoje małżeństwo, przeżyłeś zdradę, straciłeś pracę, dzieci opuściły dom, masz myśli samobójcze lub próbowałeś odebrać sobie życie, jeśli żyjesz w konflikcie z dziećmi, rodzicami, przełożonymi.

Jesteśmy aby Ci pomóc!!!

Jeżeli czujesz, ze straciłeś kontrolę nad własnym życiem, jesteś przerażony, bezradny, nie możesz spać lub dręczą cię koszmary, odczuwasz lęk, niepokój lub popadasz w odrętwienie, nie możesz zebrać myśli, nie widzisz sensu w niczym. To normalna reakcja na wydarzenia przekraczające zwykłe doświadczenia człowieka, burzące jego spokój i odporność.

Zadzwoń i umów się na spotkanie ze specjalistą: 0/95 747 23 03

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Północna 15,
74-300 Myślibórz
Tel. 95 747 23 03

Punkt Interwencji Kryzysowej
Tel. interwencyjny: 669 606 604
Psycholog dyżuruje w każdy czwartek : w godz. 9:00-11:00
Socjoterapeuta dyżuruje w każdą  środę  w godz. 15:00-17:00
Porady prawne udzielane są w każdą środę w godz. 13:00 – 15:00
Pedagog dyżuruje:

 • w każdy poniedziałek: w godz. 12:00 – 17:00
 • w każdy wtorek: w godz. 12:00 – 12:00-17:00
 • w każdą środę: w godz. 14:00 – 17:00
 • w każdy czwartek: w godz. 8:00 – 11:00
 • w każdy piątek: w godz. 12:00 – 16:00

HOSTEL

W ramach Punktu Interwencji Kryzysowej prowadzimy hostel dla osób znajdujących
się w kryzysie. Maksymalny czas pobytu w hostelu wynosi 3 miesiące.

INSTYTUCJE NIOSĄCE POMOC

GMINA BARLINEK:

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku
  ul. Strzelecka 29
  74-320 Barlinek
  Tel. 95 746 00 14
  e-mail:ops_barlinek@poczta.onet.pl,
  www.ops- barlinek.pl,www.centrumwsparciarodziny.pl 
 2. Gminny Zespół Interdyscyplinarny Ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  Przewodnicząca zespołu: Katarzyna Kiełbasa
  ul. Strzelecka 29
  74-320 Barlinek
  Tel. 95 746 00 14, 669-213-200 
  e-mail:przemoc.barlinek@o2.pl
  poniedziałek – piątek od 7:00 do 15:00
 3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barlinku
  ul. Strzelecka 29
  74-320 Barlinek
  Tel. 95 746 00 14 
  e-mail uzalrznienia.barlinek@onet.eu
   poniedziałek-piątek od 7.00 do 11.00 i od 13.00 do 15.00
 4. Poradnia Leczenia Uzależnień
  Marek Pędziszczak
  ul. Szpitalna 11
  74-320 Barlinek
  tel. 601 990 606
  Godziny przyjęć:
  Poniedziałek: 9:00 – 17:00
  Wtorek: 9:00 – 17:00
  Środa: 10:00 – 18:00
  Czwartek: 9:00 – 17:00
  Piątek: 10:00 – 18:00
  Sobota: 9:00-13:00 
  Obowiązuje uprzednia rejestracja telefoniczna.
 5. Komisariat Policji w Barlinku
  Komendant Komisariatu Policji asp. sztab. Krzysztof Maciaszek
  Zastępca Komendanta Komisariatu Policji podk. Krzysztof Nocuń
   Kierownik Referatu Prewencji w Barlinku asp. Piotr Malanowski 
  ul. Ogrodowa 8, 74-320 Barlinek
  Sekretariat Tel 95747 12 05 do godziny 15.30.
  Tel.95 747 75 11, 95 747 75 10 (kontakt z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu po godzinie 15.30

GMINA NOWOGRÓDEK POMORSKI:

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Szkolna 3
  74-304 Nowogródek Pomorski
  tel. 95 747 17 39
  e-mail:gops.nowogrodek@post.pl
 2. Punkt Konsultacyjny ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  ul. Szkolna 5
  74-304 Nowogródek Pomorski
  tel. 519513143
  wtorek-środa 8.00.10.00
 3. Gminny Zespół Interdyscyplinarny Ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  Przewodnicząca zespołu: Angelika Rutkowska
  ul. Adama Mickiewicza 15
  74-304 Nowogródek Pomorski
  tel. 95 747 17 39

GMINA DĘBNO:

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Droga Zielona 1,
  74-400 Dębno
  tel./fax (095) 760 93 45
  e-mail: opsdebno@wp.pl
 2. Gminny Zespół Interdyscyplinarny Ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  Przewodnicząca Zespołu: Krystyna Stankiewicz
  ul. Droga Zielona 1
  74-400 Dębno
  tel./fax (095) 760 93 45
 3. Gminny punkt konsultacyjny ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie
  ul. Kościuszki 17
  74-400 Dębno
  tel. 95 760 46 83
  Konsultanci:
  Konsultant ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie:
  Poniedziałek 8:00 – 14:00
  Wtorek 8:00 – 13:00
  Środa 8:00 – 13:00
  Czwartek 8:00 – 12:00
  Konsultant ds. rozwiązywania problemów alkoholowych:
  Poniedziałek 15:00 – 18:00
  Wtorek 15:00 – 18:00
  Środa 15:00 – 18:00
  Specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnień
  Piątek 16:00 – 20:00
 4.  Komisariat Policji w Dębnie
  Komendant Komisariatu Policji asp. szt. Mariusz Młynarczak
  Zastępca Komendanta Komisariatu Policji p.o. asp. szt. Krzysztof Markowski
  ul. Kościuszki 7
  74-400 Dębno
  Tel. 095 760 94 38 do godziny 15.30, Tel.95747 75 11 , 95 747 75 10 (kontakt z dyżurnym Komendy Powiatowej w Myśliborzu po godzinie 15.30.)

GMINA BOLESZKOWICE:

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Słoneczna 24
  74 - 407 Boleszkowice
  tel/fax 095 760 62 31
  e-mail:ops.pokl@interia.pl
 2. Gminny Zespół Interdyscyplinarny Ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  Przewodnicząca Zespołu: Ewa Jamorska
  ul. Słoneczna 24
  74 - 407 Boleszkowice
  tel/fax 095 760 62 31

GMINA MYŚLIBÓRZ:

 1.  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Myślibórz
  ul. Rynek im.Jana Pawła II 1
  74-300 Myślibórz
 2. Pełnomocnik Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowej
  Małgorzata Barc
  Telefon: (95) 7472061
 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  ul. Północna 15
  74-300 Myślibórz
  Tel. 95.74.72.303 lub 95.74.97.781
  Punkt Interwencji Kryzysowej
  Tel. interwencyjny: 669 606 604
  Poradnictwo specjalistyczne:
  Socjoterapeuta: Środa  w godz. 15.00 – 17.00
  Psycholog: czwartek w godz. 9.00 – 11.00
  Prawnik: środa w godz. 13.00 – 15.00
 4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu
  ul. 1 Maja19
  74-300 Myślibórz
  Tel.957474 21 43, lub 95747 58-49  
  e-mail: ops@mysliborz.pl 
 5. Gminny zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  Przewodnicząca Zespołu: Monika Łagoda
  ul. 1 Maja 19
  74-300 Myślibórz
  Tel. 95 747 2143
  Poniedziałek –piątek  7:00 15:00
 6. Komenda Powiatowa Policji w Myśliborzu
  Komendant Komisariatu Policji Mł insp.. Dariusz  Ufnowski
  ul. Łużycka 21a
  74-300 Myślibórz
  Pierwszy zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Myśliborzu
  Podinsp. Bogdan Marciniak
  Tel.9574775-11, 95747 75-10  -tel. całodobowy.
 7. Punkt informacyjno – konsultacyjny
  ul. Łużycka 4
  74-300 Myślibórz
  Godziny pracy specjalistów:
  Poniedziałek –środa 16.00 -19.00    
 8. Poradnia leczenia uzależnień
  Marek Pędziszczak
  ul. Łużycka 4
  74-300 Myślibórz
  tel. 601 990 606
  Piątek : 11.00. 17.00