Debata na temat Raportu o stanie Gminy Dębno

Data publikacji: 03 cze 2024

Informacja o możliwości zabrania głosu przez mieszkańca gminy podczas sesji Rady Miejskiej Dębna w dniu 25 czerwca 2024 roku w debacie na temat Raportu o stanie Gminy Dębno.

Grafika o debacie.

Miejsce debaty: sala widowiskowa w Dębnowskim Ośrodku Kultury w Dębnie przy ul. Daszyńskiego 20, godz. 12.00

Zgodnie z art.28aa.1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Burmistrz jest zobowiązany do dnia 31 maja przedstawić Radzie Gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim.

Podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie, poparte 20 podpisami pełnoletnich mieszkańców Gminy Dębno.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany Raport o stanie Gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 osób.                                         

Zgłoszenia do debaty z klauzulą informacyjną oraz oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku oraz Raport o stanie Gminy Dębno dostępne od dnia 3 czerwca 2024 r. w formie elektronicznej na stronie BIP Urzędu – INFORMACJE zakładka - Konsultacje społeczne www.bip.debno.com.pl.

W wersji papierowej dostępne będą w Biurze Rady Miejskiej pokój nr 8 budynek A.

BURMISTRZ DĘBNA
WOJCIECH CZEPUŁKOWSKI