Budżet na 2023 rok uchwalony

Data publikacji: 06 sty 2023

W dniu 28 grudnia 2022 r. podczas LXV sesji Rady Miejskiej Dębna radni większością głosów podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok.

Za jego przyjęciem głosowało 8 radnych, przeciw było 4 a 2 wstrzymało się od głosu. Planowane dochody oszacowane są w wysokości 134.830.761,00 zł, a wydatki 134.240.760,00 zł. Nadwyżka budżetowa w wysokości 590.001,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów.

W uchwalonym budżecie na 2023 r. główną pozycją po stronie wydatków są nakłady planowane na oświatę w wysokości 41.161.850,00 zł, które stanowią 30,85% całości wydatków.

Istotną pulę wydatków stanowią również te ponoszone na szeroko rozumianą opiekę społeczną, których wysokość w 2023 roku wyniesie 22.507.713,00 zł, w tym 8.900.000,00 zł stanowi wypłata świadczeń rodzinnych.

Na wydatki majątkowe, w tym na inwestycje w 2023 roku władze Dębna przeznaczą ponad 23,05 proc. wszystkich wydatków, czyli 30.937.985,00 zł. W 2023 roku realizowane będę następujące zadania inwestycyjne:

 • Rozpoznanie budowy geologicznej kraju – złoża geotermalne w Dębnie – 15.177.985 zł (NFOŚIGW 12.339.824 zł i odliczenie VAT 2.838.161 zł)
 • Budowa ul. Salezjańskiej wraz z rewitalizacją zdegradowanych obszarów miejskich w Dębnie – 6.750.000 zł (Polski Ład 4.750.000 zł i środki własne 2.000.000 zł)
 • Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Krześnica Gmina Dębno  - 3.430.000 zł (Polski Ład 3.430.000 zł)
 • Budowa nawierzchni wraz z chodnikami ul. Kolejowa i Usługowa w Dębnie – 2.375.000 zł(Polski Ład 2.375.000 zł)
 • Dotacje do inwestycji w drogach Powiatowych – 1.050.000 zł (dotacja dla Powiatu Myśliborskiego na Różańsko i Boleszkowice)
 • Budowa ścieżki rowerowej Dębno – Smolnica – 1.000.000 zł (dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego)
 • Przebudowa drogi gminnej pomiędzy ul. Inki a ul. Jana Pawła II i Os. Waryńskiego – 665.000 zł (Polski Ład 665.000 zł)
 • Wykup gruntów – 200.000 zł (środki własne 200.000 zł)

Źródła finansowania wydatków w roku 2023:

 •  środki z budżetu państwa 52 397 662 zł
 • środki własne 54 928 234 zł
 • fundusze celowe 24 440 864 zł
 • środki z UE 2 474 000 zł

W budżecie zabezpieczono także kwotę 1.851.290 zł na realizację zadań w ramach:

 • funduszu sołeckiego – 468.290 zł
 • pożytku publicznego – 1.286.000 zł
 • ustaw szczególnych – 97.000 zł

Rozliczenie planu finansowego Gminy Dębno na rok 2023 przedstawia się następująco:

Plan DOCHODÓW budżetowych 134.830.761
Plan WYDATKÓW budżetowych 134.240.760
NADWYŻKA budżetu

590.001

PRZYCHODY budżetu: 3.459.999
I . Wolne środki 3.430.000
II . Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 29.999
ROZCHODY budżetu: 4.050.000
I . Spłata rat kredytów 4.050.000
Przychody-rozchody (finansowanie nadwyżką) /-/590.001

Iwona Pludra
Skarbnik Gminy Dębno