Inwestycje zrealizowane w 2019 roku

I. Zrealizowane projekty techniczne:

 1. PT Zagospodarowania targowiska miejskiego w Dębnie.
 2. PT Przebudowa areny lekkoatletycznej wraz z przebudową trybun przy ul. Gorzowskiej w Dębnie.
 3. PT zagospodarowania cypla nad jez. Lipowo w Dębnie.
 4. Aktualizacja dokumentacji projektowej renowacji elewacji i dachu willi Stowarzyszenia Oświatowego przy ul. Baczewskiego 20 w Dębnie.
 5. Aktualizacja dokumentacji projektowej willi przy ulicy Mickiewicza (dawne przedszkole).
 6. PT remontu świetlicy wiejskiej w Dolsku.
 7. PT Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Cychrach.
 8. Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Krześnica gmina Dębno.
 9. Pt budowy kanalizacji deszczowej w ul. Hołdowniczej (I etap-300m) i ul. Zielonej (700m) w Dębnie.
 10. PT budowy oświetlenia drogowego w Oborzanach.
 11. Aktualizacja dokumentacji projektowej uzbrojenia byłego terenu po NZPOW w Dębnie.
 12. PT dla przebudowy odcinka drogi gminnej w ul. Matejki w Dębnie.
 13. PT przebudowa odcinka drogi gminnej w ul. Ofiar Katynia (od ul. Kościuszki do ul. Słowackiego).
 14. PT budowy kanalizacji deszczowej ul. Demokracji w Dębnie, II etap
 15. PT budowy drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem, do cmentarza w Dysznie oraz przebudowy odcinka drogi gminnej ul. Kościuszki w Cychrach.
 16. Wykonanie koncepcji poprzedzającej aktualizację dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Krześnica gmina Dębno.
 17. PT budowy parkingu przy Szkole Podstawowej w Cychrach.

II. Inwestycje zrealizowane

 1. Budowa nowych linii oświetleniowych
 2. Modernizacja remizy OSP w Dargomyślu.
 3. Adaptacja budynku przy ul. Mickiewicza 36 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy  w Dębnie
 4. Remont dachu w budynku przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 3 w Dębnie.
 5. Modernizacja placu zabaw przy ulicy Spacerowej.
 6. Budowa pomostu drewnianego na plaży przy jeziorze Ostrowiec
 7. Budowa siłowni zewnętrznej w Cychrach.
 8. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dolsk polegający na wymianie pokrycia dachowego.
 9. Modernizacja hali SP 3 w Dębnie.
 10. Budowa ogrodzenia Przedszkola nr 1 w Dębnie.
 11. Budowa odcinka sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Hołdowniczej.
 12. Budowa otwartej strefy aktywności przy ul. Parkowej w Dębnie.
 13. Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby WTZ Dębno.
 14. Budowa altany drewnianej na plaży w Ostrowcu.
 15. Budowa lamp solarnych w Grzymiradzu.
 16. Budowa altany przy placu zabaw w Bogusławiu.
 17. Budowa siłowni zewnętrznej w Oborzanach.
 18. Budowa siłowni zewnętrznej w parku miejskim w Dębnie.
 19. Budowa placu Street Workout przy hali OSiR w Dębnie.
 20. Modernizacja oraz doposażenie plac zabaw przy Przedszkolu nr 1 w Dębnie.
 21. Dofinansowanie w formie dotacji dla WZ na realizację rozbudowy przejścia przez m. Barnówko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 130; wykonano oświetlenie oraz odejścia od kanalizacji deszczowej z możliwością przyłączenia w przyszłości odwodnienia z dróg gminnych.
 22. Utwardzenie działek dojazdowych do boksów przy ul. Witosa.
 23. Budowa ulicy Wolności w Dębnie.
 24. Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Poprzecznej oraz nawierzchni ulicy Willowej wraz z odwodnieniem w Dębnie.
 25. Dotacja dla Powiatu Myśliborskiego z przeznaczeniem na realizację modernizacji chodnika w Cychrach przy drodze powiatowej nr 2139Z.
 26. Przebudowa dróg gminnych w ulicach Wojska  Polskiego i  Piasta w Dębnie – Etap III.
 27. Dotacja dla ZZDW na budowę ścieżki rowerowej do Dargomyśla.
 28. Budowa nawierzchni ulicy Łąkowej w Dębnie.
 29. Budowa nawierzchni z kostki betonowej odcinka drogi gminnej we wsi Cychry.
 30. Przebudowa zjazdu z DK nr 31 na drogę gminną (dz.nr 586) w miejscowości Sarbinowo.
 31. Budowa wodociągu i kanalizacji w Klepinie.
 32. Budowa wodociągu i kanalizacji w rejonie ul. Północnej.

Inwestycje zrealizowane w 2018 roku

I. Wykonane projekty techniczne:

 1. PT przebudowy odcinka drogi gminnej w ul. Ofiar Katynia (od ul. Kościuszki do ul. Słowackiego).
 2. PT budowy oświetleń: przy ul. Chojeńskiej w Dębnie, w Smolnicy, na odcinku Mostno-Więcław.
 3. PT budowy oświetlenia i ogrodzenia terenu rekreacyjnego przy jeziorze w Dębnie.
 4. PT budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w drodze gminnej - ul. Wolności w Dębnie
 5. PT budowy drogi gminnej z odwodnieniem przy szkole w Sarbinowie.
 6. PT budowy boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Sarbinowie.
 7. PT budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Północnej w Dębnie.
 8. PT remontu i przebudowy z renowacją budynku hali sportowej wraz z przebudową zaplecza towarzyszącego i łącznika przy SP nr 3 w Dębnie.

III. Inwestycje zrealizowane.

 1. Budowa nawierzchni odcinków ścieżek rowerowych na trasie Dębno-Dargomyśl oraz Dębno-Smolnica.
 2. Budowa nawierzchni z trawy sportowej w Warnicach.
 3. Budowa FIT PARK siłowni zewnętrznej w parku wiejskim w Warnicach.
 4. Budowa ogrodzenia i oświetlenia terenu rekreacyjnego przy ul. Grunwaldzkiej w Dębnie.
 5. Zagospodarowanie terenów nad rzeką Kosą, rewitalizacja Parku Miejskiego w Dębnie, zagospodarowanie terenów - promenada nad jeziorem - stary sad.
 6. Budowa siłowni zewnętrznej w Grzymiradzu.
 7. Zagospodarowanie skweru przy ul. Jana Pawła II i Bohaterów Września w Dębnie.
 8. Wymiana ogrodzenia przy posesji świetlicy wiejskiej w Smolnicy.
 9. Przebudowa łącznika w Krześnicy.
 10. Kompleksowy remont i przebudowa Przedszkola nr 1 – budynku głównego z częścią administracyjną i adaptacja części mieszkalnej na potrzeby przedszkola.
 11. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kosynierów w Dębnie.
 12. Budowa oświetlenia i ogrodzenia terenu przy jeziorze od strony ul. Grunwaldzkiej.
 13. Budowa oświetleń drogowych w gminie Dębno.
 14. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dębnie - etap II.
 15. Budowa nawierzchni ul. Akacjowej w Dębnie.
 16. Budowa nawierzchni ul. Łąkowej w Dębnie część II (odcinek od skrzyżowania z ul. Jaśminową).
 17. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem drogi gminnej we wsi Oborzany.
 18. Budowa utwardzenia i wykonanie trybuny przy boisku na ul. Daszyńskiego w Dębnie.
 19. Dotacja na modernizację chodnika w Cychrach, przy drodze powiatowej nr 2139Z.
 20. Dotacja na zabytkowe obiekty sakralne w Sarbinowie i Dębnie.

Inwestycje zrealizowane w 2017 roku

I. Wykonane projekty techniczne:

 1. PT targowiska miejskiego w Dębnie.
 2. PT kapitalnego remontu i przebudowy hali sportowej wraz z zapleczem towarzyszącym przy SP 3.
 3. PT remontu i adaptacji budynku przedszkola nr 1 w Dębnie.
 4. PT budowy ścieżek rowerowych na odcinkach Dębno-Dargomyśl i Dębno-Smolnica
 5. PT budowy budynku socjalnego.
 6. PT budowy linii oświetleń drogowych przy ul. Kaliny, ul. Kasztanowej, ul. Kazimierza Odnowiciela, ul. Jana III Sobieskiego w Dębnie oraz przy ścieżce do Oborzan, na krzyżówce Smolnica – Zielin - Warnice i w miejscowościach: Ostrowiec – kierunek Dolsk, Różańsko – za szkołą, w Smolnicy – kierunek na Grzymiradz, w Sarbinowie – kierunek na Krześnicę, w Krześnicy – za świetlicą
 7. Wykonanie dokumentacji technicznej remontu budynku przy ul. Piłsudskiego 3 w Dębnie.
 8. PT budowy pomostu drewnianego na plaży przy jeziorze Ostrowieckim
 9. PT rewitalizacji: Parku Miejskiego im. J. Krasickiego w Dębnie, terenów zielonych w ciągu promenady przy jez. Lipowo w Dębnie, terenów zielonych nad rz. Kosą w Dębnie
 10. Zagospodarowanie terenu z projektem zieleni skweru przy ul. Baczewskiego w Dębnie.
 11. PT budowy wodociągu i kanalizacji w Klepinie.
 12. PT budowy drogi gminnej - łącznika w m. Krześnica.

II. Inwestycje zrealizowane:

 1. Budowa dróg gminnych w Cychrach i Dargomyślu.
 2. Budowa chodnika w Sarbinowie.
 3. Przebudowa ul. Wojska Polskiego i Piasta w Dębnie - II etap.
 4. Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 2 w Dębnie.
 5. Remont nawierzchni zaułka pomiędzy ul. Jana Pawła II i Planty w Dębnie.
 6. Przebudowa ul. Kościuszki i Pułaskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej.
 7. Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej i Usługowej w Dębnie.
 8. Modernizacja boiska sportowego przy ul. Grunwaldzkiej w Dębnie.
 9. Budowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej w ul. Lipowej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Akacjowej w Dębnie.
 10. Wykonanie utwardzenia nawierzchni i wytyczenie kwater na cmentarzu przy ul. Włościańskiej w Dębnie.
 11. Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Demokracji w Dębnie.
 12. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kosynierów w Dębnie.
 13. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Smolnicy.
 14. Budowa ob. małej architektury w Dargomyślu
 15. Remont drogi wewnętrznej w Cychrach.
 16. Utwardzenie placu przy ul. Ofiar Katynia w Dębnie wraz z oświetleniem.
 17. Modernizacja oświetlenia w hali sportowej przy SP 2 w Dębnie
 18. Budowa siłowni zewnętrznej w parku wiejskim w Warnicach
 19. Uzbrojenie terenów przemysłowych przy ul. Kolejowej i Usługowej oraz budowa kanalizacji w ul. Leśnej w Dębnie.
 20. Zagospodarowanie terenu po amfiteatrze w Dębnie.
 21. Budowa wodociągu do Sulisławia.
 22. Przebudowa ul. Kościuszki w Dębnie.
 23. Budowa ogrodzenia Przedszkola nr 2 w Dębnie.

Inwestycje zrealizowane w 2016 roku

Wykonane projekty techniczne:

 1. PT uzbrojenia ul. Kolejowej, Usługowej i Demokracji w Dębnie.
 2. PT niwelacji terenu po byłym amfiteatrze w Dębnie.
 3. PT kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. I Armii i Leśnej w Dębnie.
 4. PT budowy odcinka ścieżki rowerowej przy drodze krajowej nr 23 na odcinku Cychry-Suchlica.
 5. PT budowy altany drewnianej w Cychrach.
 6. PT zagospodarowania terenu pod place zabaw i siłownie w Gminie Dębno.
 7. PT budowy chodnika w ciągu drogi gminnej w Sarbinowie.
 8. PT budowy linii oświetleniowej przy promenadzie w Dębnie.
 9. PT budowy boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z oświetleniem w Smolnicy.
 10. PT budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w drodze gminnej w rej. ul. Hołdowniczej w Dębnie.
 11. PT budowy chodnika w ciągu drogi gminnej w Więcławiu.

Zrealizowane inwestycje:

 1. Przebudowa odcinka ul. Wojska Polskiego w Dębnie.
 2. Budowa oświetlenia drogowego w Dębnie przy ul. Droga Zielona oraz w Cychrach, Dolsku, Warnicach i Suchlicy.
 3. Remont, przebudowa oraz rozbudowa przedszkola nr 2 w Dębnie.
 4. Udzielono dotacji dla Powiatu Myśliborskiego na budowę chodników w Krześnicy, Cychrach, Oborzanach i Warnicach
 5. Udzielono dotacji dla parafii św. Michała Archanioła w Różańsku, dla parafii św. Apostołów PiP w Dębnie oraz dla parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Sarbinowie na prace remontowe.
 6. Budowa ul. Demokracji w Dębnie - I odcinek.
 7. Budowa elektroenergetycznej kablowej linii oświetlenia boiska szkolnego w Cychrach.
 8. Budowa odcinka wodociągu do kol. Sarbinowo.
 9. Wykonanie chodnika przy drodze gminnej w Sarbinowie wraz z wjazdami.
 10. Remont i przebudowa chodników w Alei Matki Bożej Fatimskiej w Dębnie.
 11. Remont pokrycia dachu biblioteki publicznej i USC w Dębnie - I etap.
 12. Budowa chodnika przy ul. Grunwaldzkiej.
 13. Remont segmentu środkowego Przedszkola nr 1 w Dębnie.
 14. Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w gm. Dębno.
 15. Budowa wiaty rekreacyjnej w Cychrach.

Inwestycje zrealizowane w 2015 roku

Wykonane projekty techniczne:

 1. PT przebudowy ul. Piasecznej i ul. Pułaskiego w Dębnie.
 2. PT budowy oświetlenia wraz z utwardzeniem terenu placu parkingowego przy przychodni zdrowia przy ul. Kościuszki w Dębnie.
 3. PT budowy oświetleń w Suchlicy, Dolsku, Barnówku, Warnicach, Cychrach oraz w Dębnie przy ul. Droga Zielona.
 4. PT budowy wodociągu w Sulisławiu.
 5. PT przebudowy ul. Kościuszki w Dębnie.
 6. PT remontu, przebudowy i rozbudowy Przedszkola nr 2 w Dębnie.
 7. PT remontu pokrycia dachu Biblioteki Publicznej i USC w Dębnie.

Zrealizowane inwestycje:

 1. Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Gorzowskiej w Dębnie.
 2. Budowa 1 040 mb ścieżki rowerowej na odcinku Suchlica – Sarbinowo.
 3. Dofinansowanie zabytkowych obiektów sakralnych w Cychrach i Warnicach.
 4. Przebudowa ul. Piłsudskiego w Dębnie.
 5. Przebudowa pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie agregatu prądotwórczego wraz z zewnętrzną instalacją elektryczną dla awaryjnego zasilania UM.
 6. Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi dojazdowej do pogotowia ratunkowego w Dębnie.
 7. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dębnie - etap I.
 8. Budowa ul. Wiśniowej w Dębnie.
 9. Budowa odcinka drogi gminnej w Dargomyślu wraz z jej odwodnieniem.
 10. Budowa linii teletechnicznej przy ul. Dargomyskiej w Dębnie wraz z przyłączami.

Inwestycje zrealizowane w 2014 roku

 1. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Cychrach
 2. Budowa kolektora kanalizacji deszczowej o średnicy 600-800mm oraz odcinka sieci wodociągowej w rejonie ul. Kostrzyńskiej, Dargomyskiej, Wojska Polskiego, Zachodniej i Siewnej w Dębnie
 3. Makroniwelacja terenów inwestycyjnych
 4. Modernizacja windy w budynku byłej "przychodni"
 5. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ulic Miodowej i Perłowej
 6. Budowa chodnika w Różańsku
 7. Budowa odcinka ul. Akacjowej
 8. Przebudowa ul. Słowackiego (III etap)
 9. Modernizacja ul. Planty
 10. Budowa ścieżki rowerowej do Klepina
 11. Budowa odcinka ul. Hołdowniczej
 12. Remont ul. Ogrodowej
 13. Oświetlenie drogowe przy ul. Srebrnej, Miodowej, Radosnej, Mieszka I, Kazimierza Wielkiego, Hołdowniczej oraz Kol. Hajnówka
 14. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Dargomyśl

Inwestycje zrealizowane w 2013 roku

Wykonane projekty techniczne:

 1. PT uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Dębnie.
 2. PT budowy oświetlenia w ul. Radosnej w Dębnie.
 3. PT budowy oświetlenia w ul. Srebrnej w Dębnie.
 4. PT budowy oświetlenia w ul. Miodowej w Dębnie.
 5. PT budowy oświetlenia w Smolnicy-Hajnówka.
 6. PT budowy budynku kontenerowej ogrzewalni zimowej dla bezdomnych wraz z przyłączami wod.-kan. i elektrycznym, przy ul. Demokracji w Dębnie.
 7. Inwentaryzacja konserwatorska i koncepcja rozbudowy budynku przedszkola nr 2 w Dębnie.

Zrealizowane inwestycje:

 1. Zagospodarowanie plaży we wsi Ostrowiec w Gminie Dębno.
 2. Budowa i wyposażenie placu zabaw w Cychrach.
 3. Rewitalizacja zabytkowego parku w Warnicach.
 4. Wymiana podbitki dachowej, rynien i rur spustowych w budynku SP3 w Dębnie przy ul. Jana Pawła II 63.
 5. Remont piwnic na potrzebę utworzenia biblioteki multimedialnej w SP 1 w Dębnie.
 6. Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Wrzosowej oraz Alternatywy, Wiejskiej i Północnej w Dębnie.
 7. Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Hołdowniczej, Chabrowej i Makowej w Dębnie – I etap.
 8. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej tłocznej do kopalni ropy naftowej i gazu ziemnego Dębno w miejscowości Barnówko.
 9. Budowa odcinka wodociągu do kol. Sarbinowo w gminie Dębno.
 10. Bud. odcinka sieci wody i kanalizacji sanitarnej do terenu rekreacyjnego we wsi Ostrowiec.
 11. Budowa wraz z odwodnieniem ulicy Spacerowej w Dębnie.
 12. Budowa chodnika w Różańsku.
 13. Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Dębno – Oborzany.
 14. Budowa łącznika między ul. Mireckiego i ul. I Armii w Dębnie.
 15. Udzielono dofinansowania zabytkowych obiektów sakralnych na: remont posadzki w kościele w Smolnicy, renowację witraży w kościele w Sarbinowie oraz konserwację i restaurację elewacji wewnętrznych kościoła parafialnego pw. Św. Piotra i Pawła przy Pl. Konstytucji 3 Maja 2 w Dębnie.

Inwestycje zrealizowane w 2012 roku

Wykonane projekty techniczne:

 1. PT budowy drogi gminnej o długości 400 mb łączącej ul. Kostrzyńską z Włościańską w Dębnie wraz z odwodnieniem.
 2. PT budowy kanalizacji deszczowej w ul. Włościańskiej i ul. Siewnej w Dębnie.
 3. PT przebudowy linii oświetlenia drogowego przy ul. Chojeńskiej w Dębnie na odcinku drogi wewnętrznej.
 4. Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pod nazwą „Zagospodarowanie targowiska miejskiego w Dębnie”.
 5. Wykonanie koncepcji obwodnicy dla Dębna w ciągu drogi krajowej nr 23.
 6. PT rozbiórki zabytkowego budynku przy ul. Kostrzyńska 13 w Dębnie.
 7. PT budowy boiska wielofunkcyjnego przy SP w Cychrach.
 8. PT remontu nawierzchni na przystanku PKS w Smolnicy.
 9. PT remontu nawierzchni na Os. Słonecznym w Cychrach.
 10. PT zagospodarowania plaży we wsi Ostrowiec w Gminie Dębno.
 11. PT budowy kanalizacji deszczowej w ul. Włościańskiej i ul. Siewnej w Dębnie.

Inwestycje zrealizowane:

 1. Remont dachu budynku WTZ w Dębnie.
 2. Budowa chodnika przy ul. Harcerskiej w Dębnie.
 3. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie składowiska odpadów przy ul. Dargomyskiej w Dębnie.
 4. Budowa ul. Łąkowej i Różanej w Dębnie.
 5. Konserwacja rowu melioracji szczegółowej nr R 79 w Dębnie.
 6. Remont dachu budynku Urzędu Miejskiego w Dębnie.
 7. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Kazimierza Odnowiciela w Dębnie.
 8. Remont pomieszczenia piwnicznego w świetlicy wiejskiej w Dargomyślu.
 9. Budowa chodnika na cmentarzu przy ul. Włościańskiej w Dębnie.
 10. Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarach NATURA 2000 w gminie Dębno (Barnówko, Ostrowiec, Dolsk, Mostno, Więcław, Dębno).
 11. Remont elewacji i pomieszczeń CWB w Dębnie.
 12. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Mostnie.
 13. Przebudowa ul. Słowackiego – II etap w Dębnie wraz z kanalizacją sanitarną i deszczową
 14. Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w m. Cychry i Dargomyśl – I etap.
 15. Budowa szatni dla zawodników i sędziów w Sarbinowie.
 16. Zagospodarowanie terenu gimnazjum dla dorosłych w Dębnie
 17. Wymiana instalacji CO, wody i cyrkulacji oraz przebudowa szatni, natrysków i WC w budynku SP 1 w Dębnie.
 18. Przebudowa odcinka ul. Cegielnianej w Dębnie.
 19. Wykonanie oraz montaż piłkochwytów przy boisku w Różańsku.
 20. Budowa energetycznej linii kablowej oświetlenia drogowego w Różańsku (przy skrzyżowaniu dróg powiatowych).

Inwestycje zrealizowane w 2011

Wykonane projekty techniczne:

 1. Budowa ścieżki rekreacyjnej wokół Jeziora Lipowo wraz z zagospodarowaniem plaży miejskiej
 2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Nizinnej, B. Śmiałego i Daszyńskiego w Dębnie
 3. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Barnówko i Krężelin.
 4. PT nawierzchni wraz z odwodnieniem i zagospodarowaniem terenu w rej. ul. Akacjowa, Klonowa, Lipowa w Dębnie.
 5. Aranżacja wnętrza sali w DOK w Dębnie
 6. PT budowy chodnika wraz z przebudową zatok postojowych przy ul. Harcerskiej w Dębnie

Inwestycje zrealizowane:

 1. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Warnicach
 2. Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Chojeńskiej w Dębnie
 3. Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w Warnicach
 4. Zagospodarowanie terenu sali przy SP 1 w Dębnie
 5. Przebudowa skrzyżowania ul. Planty, Kościuszki i Szkolnej oraz przebudowa dróg wewnętrznych przy ul. Jeziornej i Daszyńskiego w Dębnie
 6. Budowa chodnika w m. Warnice
 7. Budowa wodociągu na odcinku Dębno-Oborzany
 8. Budowa I etapu drogi gminnej wraz z odwodnieniem w Cychrach
 9. Adaptacja budynku gospodarczego na szatnię sportową w Cychrach
 10. Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenach po byłych NZPOW w Dębnie
 11.  Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. B. Śmiałego i Mieszka I w Dębnie
 12. Budowa części ul. Hołdowniczej w Dębnie
 13. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ul. Kosynierów w Dębnie
 14. Przebudowa części odwodnienia drogi gminnej w Dargomyślu
 15. Budowa kablowej linii oświetlenia drogowego w ul. Brzozowej i Krzywoustego w Dębnie
 16. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w m. Różańsko 
 17. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenach po byłych NZPOW w Dębnie
 18. Budowa kanalizacji deszczowej grawitacyjnej w m. Bogusław - II etap
 19. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Dębnie
 20. Remont świetlic wiejskich w m. Dyszno i Warnice
 21. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Bursztynowej i Perłowej w Dębnie
 22. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Chabrowej w Dębnie.
 23. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodoc. w rej. ul. Daszyńskiego i B. Śmiałego w Dębnie

Inwestycje zrealizowane w 2010

 1. Przebudowa części ul. Słowackiego w Dębnie
 2. Budowa części ul. Spacerowej w Dębnie
 3. Przebudowa drogi dojazdowej-ul. Jana Pawła II w Dębnie
 4. Budowa drogi śródpolnej w Dargomyślu
 5. Rozbudowa cmentarza w Dębnie
 6. Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Sarbinowo-Kolonia
 7. Remont dachu biblioteki w Cychrach 
 8. Budowa boiska sportowego przy SP Różansko
 9. Wykonanie remontu świetlicy środowiskowej w Krześnicy
 10. Dobudowa linii oświetlenia drogowego w ul. Kosynierów w Dębnie
 11. Budowa ścieżki rowerowej w ul. Zielonej w Dębnie
 12. Budowa kablowych linii oświetleniowych w m. Barnówko, Piołunek, Radzicz
 13. Budowa oświetlenia drogowego w ul. Bolesława Śmiałego w Dębnie

Wykonane projekty techniczne:

 1. Kanalizacja gminy na terenach wiejskich Sarbinowo – Suchlica
 2. Modernizacja świetlic wiejskich w Oborzanch, Krześnicy i Suchlicy
 3. Kanalizacja deszczowa Włościańska – Siewna
 4. Przebudowa dróg gminnych w m. Oborzany, Dargomyśl, Bogusław,
 5. Budowa wodociągu na odcinku Dębno-Oborzany,
 6. Budowa linii oświetleniowych w m. Różańsko, Piołunek, Barnówko i Radzicz,
 7. Przebudowa ul. Piłsudskiego w Dębnie,
 8. Budowa linii oświetleniowych przy ul. Brzozowej, Wrzosowej, Krzywoustego w Dębnie,
 9. Budowa linii oświetleniowej w rejonie ul. Hołdowniczej w Dębnie.

Inwestycje zrealizowane w 2009:

 1. Wybudowano elektroenergetyczną kablową linię oświetleniową w ul. Jeziornej i Daszyńskiego w Dębnie za kwotę 112 478 zł.
 2. Wybudowano oświetlenie drogowe w Dębnie przy ul. Kosynierów, Miłej i Nizinnej za kwotę 89 230 zł.          
 3. Zakończona została budowa schroniska dla bezdomnych w Dębnie za kwotę 1 239 585,70 zł.
 4. Wybudowano kanalizację sanitarną i sieć wodociągową w rejonie ul. B. Śmiałego w Dębnie za kwotę89 910,56 zł.
 5. Wykonano remont pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby Wydziału Komunikacji w budynku przy ul. Piłsudskiego 3 w Dębnie za kwotę 26 318 zł.
 6. Wybudowano linię oświetleniową w Dębnie przy ul. Setnej za kwotę 18 342 zł.
 7. Wybudowano salę sportowo-widowiskową w Dębnie za kwotę 15 037 857 zł.
 8. Przebudowano boisko w m. Smolnica za kwotę 94 938 zł.
 9. Wybudowano łącznik pomiędzy ul. Mireckiego i ul. I Armii w Dębnie wraz z odwodnieniem za kwotę130 920 zł.
 10. Przebudowano ul. Daszyńskiego i ul. Jeziorną w Dębnie za kwotę 588 844 zł.
 11. Wybudowano łącznik w m. Krześnica za kwotę 42 000 zł.
 12. Wybudowano ogrodzenie sektora dla kibiców na stadionie sportowym w Dębnie przy ul. Gorzowskiej 64 780 zł.
 13. Wybudowano alejkę dojazdową do cmentarza w m. Smolnica za kwotę 39 234 zł.
 14. Wykonano piłkochwyt na boisku w m. Oborzany za kwotę 10 087 zł.
 15. Wybudowano łącznik w m. Krześnica za kwotę 42 000 zł.
 16. Wykonano remont w świetlicy w Krześnicy, za kwotę 30 000 zł.
 17. Wykonano odcinek kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kosynierów o łącznej długości 149,2m. za kwotę 47 801 zł. 
 18. Wybudowano nawierzchnię dróg na osiedlu Siewna – ul. Różana, część I za kwotę 63 982 zł.
 19. Wybudowano chodnik w m. Bogusław, za kwotę 42 600 zł.    
 20. Wybudowano nawierzchnię dróg na osiedlu Siewna – część ul. Czereśniowej za kwotę 61 095 zł.
 21. Przebudowano drogę śródpolną w m. Bogusław za kwotę 203 360 zł.
 22. Wykonano adaptację budynku byłej biblioteki pedagogicznej na Gimnazjum dla Dorosłych za kwotę676 498 zł.
 23. Wybudowano sieć wodociągową wraz z przyłączami we wsi Cychry za kwotę 152 280 zł.
 24. Przebudowano drogę gminną w Oborzanach za kwotę 419 890 zł.
 25. Wybudowano linię oświetleniową w ul. Hołdowniczej za kwotę 41 138 zł.
 26. Wybudowano promenadę od ul. Mickiewicza do mostu na ul. Słowackiego wraz z oświetleniem za kwotę 339 220 zł.
 27. Przebudowa ul. Grunwaldzkiej i ul. Jagiełły w Dębnie za kwotę 3 575 865 zł.
 28. Adaptacja budynku SANEPID na mieszkania za kwotę 235 878 zł.
 29. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Królowej Jadwigi, od ul. Władysława Jagiełły do ul. Dzicze w Dębnie za kwotę 523 735 zł. 
 30. Budowa  chodników w Sarbinowie, Krześnicy i Grzymiradzu za kwotę 231 231 zł.
 31. Rozbudowa świetlicy oraz wykonanie ogrodzenia w Grzymiradzu za kwotę 146 025 zł.
 32. Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. Zielonej w Dębnie za kwotę 76 962 zł.
 33. Dobudowa zaplecza socjalno - sanitarnego straży OSP w m. Krześnica za kwotę 156 219 zł.
 34. Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej przy ul. Grunwaldzkiej za kwotę 48 639 zł. 
 35. Wykonanie ścieżki rowerowej w ul. Zielonej w Dębnie za kwotę 177 486 zł.
 36. Remont chodnika przy ul. Baczewskiego w Dębnie za kwotę 41 775 zł.

Wykonane projekty:

 1. Chodniki w miejscowościach: Smolnica, Krześnica, Bogusław, Sarbinowo i Grzymiradz za łączną kwotę 43 941 zł.
 2. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 23 na odcinku Suchlica-Sarbinowo za kwotę 24 400 zł.
 3. Koncepcja skrzyżowania ul. Słowackiego z ul. Kostrzyńską za kwotę 6 000 zł.
 4. Rewitalizacja zabytkowego parku w Warnicach za kwotę 10 980 zł.
 5. Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Jana Pawła II  w Dębnie za kwotę 29 280 zł.
 6. Przebudowa linii napowietrznej przy ul. Grunwaldzkiej w Dębnie za kwotę 6 100 zł.
 7. Budowa ul. Planty w Dębnie za kwotę 62 220 zł.
 8. Budowa parkingu przy cmentarzu w Cychrach za kwotę 8 100 zł.
 9. Budowa linii oświetleniowej w Dębnie przy ul. B. Śmiałego za kwotę 10 500 zł.
 10. Rozbudowa świetlicy w Mostnie za kwotę 5 900 zł.
 11. Budowa szatni w Cychrach za kwotę 19 500 zł.
 12. Remont konserwatorski elewacji budynku Stowarzyszenia Oświatowego przy ul. Baczewskiego w Dębnie za kwotę 14 000 zł.
 13. Przebudowa łącznika w m. Krześnica za kwotę 7 000 zł.   
 14. Boisko przy SP w Różańsku za kwotę 15 000 zł.
 15. Przebudowa ul. Słowackiego za kwotę 74 420 zł
 16. Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Jana Pawła II  w Dębnie za kwotę 29 280 zł.
 17. Budowa ul. Planty w Dębnie za kwotę 62 220 zł.

Inwestycje zrealizowane w 2008 roku

 1. Wykonano remont elewacji wraz z dociepleniem budynku nr 14 przy ul. Chojeńskiej w Dębnie za kwotę 41 269 zł.
 2. Wykonano przebudowę ciągu pieszego, miejsc postojowych i utwardzono zaułek wraz z odwodnieniem przy ul. Piłsudskiego w Dębnie za kwotę 50 615 zł.
 3. Wykonano przebudowę ciągu pieszego, miejsc postojowych i utwardzono zaułek wraz z odwodnieniem przy ul. Daszyńskiego w Dębnie za kwotę 30 834 zł
 4. Wykonana została nawierzchnia ulic Łokietka i Północnej wraz z odwodnieniem w Dębnie za kwotę276 840 zł.
 5. Wykonano modernizację ul. Chrobrego na odcinku od torów kolejowych do ul. Bocznej za kwotę 681 737 zł.
 6. Wykonano chodnik oraz oświetlenie na ul. Spacerowej w Dębnie za kwotę 88 200 zł.
 7. Wykonano kanalizację sanitarną i sieć wodociągową w rejonie ul. Chojeńskiej w Dębnie za kwotę374 870 zł.
 8. Wybudowano sieć wodociągową i kanalizację sanitarną w ul. Chabrowej i Makowej w Dębnie za kwotę 86 065 zł.
 9. Wykonano przebudowę drogi śródpolnej w Grzymiradzu za kwotę 196 748 zł.
 10. Dostarczono i zamontowano wiaty przystankowe w m. Bogusław i Krześnica za kwotę 16 082 zł.
 11. Wybudowano chodniki w m. Smolnica i Grzymiradz za kwotę 106 840 zł.
 12. Wybudowano chodnik, zatoki parkingowe i utwardzono nawierzchnię drogi dojazdowej w m. Krześnica za kwotę 89 586 zł.
 13. Wykonano odcinek kanalizacji na terenach po byłych NZPOW za kwotę 29 000 zł.
 14. Wykonano remonty w świetlicach wiejskich: w Bogusławiu za kwotę 5 823 zł., w Grzymiradzu za kwotę 13 000 zł., w Oborzanach za kwotę 7 500 zł., w Dolsku za kwotę 4 500 zł.
 15. Wykonano piłkochwyt wraz z bramą przy Szkole Podstawowej w Cychrach za kwotę 19 771 zł.
 16. Wykonano ogrodzenie przy boisku w Różańsku za kwotę 6 000 zł.
 17. Dostarczono i zamontowano kocioł gazowy wraz z kominem zewnętrznym w budynku przy ul. Chojeńskiej 7 w Dębnie za kwotę 8 730 zł.
 18. Wykonano elektroenergetyczną kablową linię oświetleniową w Więcławiu za kwotę 29 600 zł. 
 19. Wykonano linię kablową oświetleniową w ul. Hołdowniczej w Dębnie za kwotę 49 512 zł.
 20. Wykonano trybuny na boisku przy ul. Daszyńskiego za kwotę 55 770 zł.
 21. Wykonano remont posadzki w świetlicy w Dargomyślu za kwotę 15 000 zł.
 22. Wykonano remont stropu w świetlicy w Dolsku za kwotę 15 690 zł.
 23. Wykonano przebudowę ciągu pieszego, miejsc postojowych i utwardzono zaułek wraz z odwodnieniem w ul. Jana Pawła II w Dębnie za kwotę 48 205 zł. 
 24. Wykonana została nawierzchnia ulic Łokietka i Północnej wraz z odwodnieniem w Dębnie za kwotę276 840 zł.

Wykonane projekty:

 1. Dokumentacja konserwatorska remontu ołtarza w kościele w Dysznie za kwotę 1 500 zł.
 2. Projekt budowy promenady od ul. Mickiewicza do ul. Słowackiego w Dębnie za 15 000 zł.
 3. Projekt techniczny kanalizacji sanitarnej gminy, miejscowości: Barnówko, Ostrowiec, Dolsk za kwotę139 900 zł.
 4. Projekt techniczny oświetlenia ul. Spacerowej w Dębnie za 6 710 zł.
 5. Projekt techniczny budowy oczyszczalni ścieków w Różańsku za kwotę 29 600 zł.
 6. Projekt techniczny budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu ul. Królowej Jadwigi i od ul. Jagiełły do ul. Dzicze za kwotę 29 800 zł.
 7. Projekt techniczny ciągów pieszych, miejsc postojowych i utwardzenia zaułków wraz z odwodnieniem ul. Jana Pawła II, Daszyńskiego i Piłsudskiego za kwotę 12 000 zł.
 8. Inwentaryzacja i projekt naprawy konstrukcji wieży kościoła w Oborzanach za kwotę 19 520 zł. 
 9. Opracowano dokumentację remontowo-konserwatorską remontu kuźni w Dolsku za kwotę 18 910 zł.
 10. Wykonano projekt techniczny przebudowy ul. Daszyńskiego i Jeziornej i ciągu pieszo-jezdnego od Daszyńskiego do Pl. Konstytucji 3-go Maja za kwotę 28 426 zł.
 11. Wykonano projekt techniczny budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 23 na odcinku Suchlica-Sarbinowo za kwotę 24 400 zł.  
 12. Wykonano projekt techniczny boiska  przy SP w Różańsku za kwotę 15 000 zł.
 13. Wykonano projekt techniczny budowy promenady od ul. Mickiewicza do ul. Słowackiego za kwotę 15 000 zł.
 14. Opracowano projekt techniczny rozbudowy świetlicy w Grzymiradzu za kwotę 10 000 zł.
 15. Wykonano projekt techniczny przebudowy budynku byłej biblioteki pedagogicznej przy ul. Chojeńskiej w Dębnie wraz z zagospodarowaniem terenu za kwotę 81 960 zł.
 16. Projekt techniczny sieci wodociągowej w ul. Polnej w Cychrach za kwotę 17 440 zł.
 17. Projekt techniczny przebudowy budynku SANEPIDU wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny za kwotę 28 670 zł. 

Inwestycje zrealizowane w 2007 roku

 1. Wykonano remont remizy OSP w Cychrach za kwotę 201 987 zł
 2. Wybudowano szatnię przy boisku w Różańsku za kwotę 340 921 zł
 3. Wybudowano parking przy DOK w Dębnie za kwotę 140 946 zł
 4. Przebudowano ul. Parkową i Jagiełły w Dębnie wraz z wykonaniem odwodnienia za kwotę 1 510 436 zł
 5. Zakończono budowę piaskownika zlokalizowanego przy ul. Kościuszki w Dębnie za kwotę 96 836 zł
 6. Wykonano wodociąg w ul. Włościańskiej oraz kanalizację sanitarną w ul. Pułaskiego w Dębnie za kwotę 195 899 zł
 7. Wykonano remont świetlicy w Ostrowcu za kwotę 25 000 zł
 8. Wykonano projekt techniczny wodociągu w ul. Polnej w Cychrach oraz Kolonii Sarbinowo za kwotę43 238 zł
 9. Zrealizowano projekt techniczny kanalizacji sanitarnej i wodociągu Os. Dzicze w Dębnie za kwotę 30 015 zł
 10. Zrealizowano projekt techniczny adaptacji budynku po SANEPID na mieszkania  za kwotę 36 518 zł        
 11. Wykonano  projekt budowy schroniska dla bezdomnych w Dębnie za kwotę 29 038 zł
 12. Zakończono prace przy budowie kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ulicy Łokietka w Dębnie za kwotę 220 750 zł
 13. Zakończono  budowę nawierzchni ulic na Osiedlu Siewna za kwotę 213 219 zł
 14. Zakończono prace przy budowie boiska sportowego przy SP w Dargomyślu za kwotę 304 500 zł
 15. Wykonano ogrodzenie boiska sportowego przy DOK w Dębnie za kwotę 81 526 zł
 16. Wykonano chodnik przy drodze krajowej 23 w m. Cychry za kwotę 79 300 zł
 17. Wykonano budowę chodnika przy ul. I Armii w Dębnie za kwotę 22 000 zł
 18. Wykonano remonty chodników na skwerze przy Placu Konstytucji 3-go Maja, na skwerze przy ul. Słowackiego oraz na skwerze przy ul. Jeziornej w Dębnie za kwotę 24 802 zł
 19. Wykonano naprawę drogi śródpolnej w Sarbinowie, od drogi krajowej do kolonii za kwotę 13 639 zł
 20. Wykonano PT budowy drogi śródpolnej w Grzymiradzu za kwotę 6 000 zł
 21. Wybudowano drogę śródpolną Dolsk-Brzeźno za kwotę 101 473 zł
 22. Wykonany został projekt techniczny ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Zielonej do m. Grzymiradz za kwotę 31 720 zł
 23. Zrealizowano projekt techniczny budowy kanalizacji sanitarnej gminy, tj. Barnówko, Ostrowiec, Dolsk za kwotę 139 900 zł
 24. Wykonano odcinek kanalizacji sanitarnej tłocznej przy drodze nr 126 w Smolnicy za kwotę 40 000 zł
 25. Wykonano budowę linii kablowej oświetleniowej ul. Rubinowej i Złotej za kwotę 36 599 zł
 26. Wykonano budowę linii oświetlenia drogowego w Dysznie za kwotę 24 000 zł
 27. Wykonano wyrównanie terenu oraz obsianie trawą z wałowaniem pod plac zabaw przy ul. Kwiatowej-Moniuszki w Dębnie za kwotę 20 000 zł
 28. Wykonano remont dachu budynku przy ul. Grunwaldzkiej 103 po pożarze, oraz remont dachu na budynku komunalnym przy ul. Wojska Polskiego 21, i iniekcyjną izolację poziomą ścian zewnętrznych budynku komunalnego przy ul. Chojeńskiej 14 za kwotę 65 000 zł.

Inwestycje zrealizowane w 2006 roku

 1. Zaadaptowano obiekty publiczne pełniące funkcje kulturalne w miejscowościach w Gminie Dębno (Dargomyśl, Krześnica, Smolnica, Dolsk, Barnówko) za kwotę 224 698 zł.
 2. Dokonano remontu zabytkowych obiektów sakralnych, m. in. Kościół pw. Św. Antoniego w Dębnie, Kościół w Cychrach za kwotę 50 999,80 zł.
 3. Wybudowano nawierzchnie ulic na Os. Siewna za kwotę 487 897 zł.
 4. Wykonano nawierzchnie odcinka ulicy Grunwaldzkiej w Dębnie za kwotę 140 703 zł.
 5. Wykonano nawierzchnie odcinka ul. Kościuszki, teren wokół przychodni za kwotę 632 587 zł.
 6. Zagospodarowano teren hali sportowej Gimnazjum w Smolnicy za kwotę 39 950 zł. 
 7. Wykonano oświetlenie drogowe w Mostnie za kwotę 58 505 zł.
 8. Wykonano oświetlenie drogowe na ul. Baczewskiego i Piłsudskiego w Dębnie za kwotę 157 134 zł
 9. Wybudowano ul. Daszyńskiego przy DOK, budowa miejsc parkingowych za kwotę 140 300 zł
 10. Zagospodarowano tereny zielone i place zabaw w miejscowościach w Gminie Dębno (Smolnica, Krześnica, Dolsk, Barnówko, Dargomyśl) za kwotę 139 110 zł.
 11. Wybudowano budynek socjalny przy ul. Chrobrego w Dębnie za kwotę 3 639 416 zł.
 12. Zmodernizowano oczyszczalnię ścieków w Dębnie oraz wybudowano kanalizację sanitarną w miejscowościach Bogusław i Dargomyśl za kwotę 5 653 145 zł.
 13. Wykonano chodniki w Bogusławiu i Oborzanach za kwotę 50 330 zł.
 14. Rozbudowano remizę strażacką w Sarbinowie za kwotę 190 076 zł.
 15. Wykonano remont budynku zabytkowego Biblioteki Publicznej w Dębnie – III Etap 472 797 zł.
 16. Przebudowano ul. Chojeńską i Kosynierów w Dębnie (wymiana nawierzchni, budowa chodników i ścieżek rowerowych, budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Chojeńskiej i Kosynierów, nowe skrzyżowanie z ul. Zieloną) za kwotę 1 922 545 zł.

Inwestycje zrealizowane w 2005 roku

 1. Przebudowano odcinek promenady nad Jeziorem Lipowo w Dębnie za kwotę 182 473 zł.
 2. Wybudowano deptak przy ul. Jana Pawła II w Dębnie za kwotę 130 620 zł.
 3. Wybudowano boiska sportowe w Sarbinowie i Dargomyślu za łączną kwotę 77 586 zł.
 4. Wykonano remont nawierzchni ul. Bohaterów Września i Krótkiej w Dębnie za kwotę  271 764 zł.
 5. Doprowadzono wodę i kanalizację do Osiedla Zielona i Zielona Górne za łączną kwotę 334 552 zł.
 6. Wybudowano zielone leśne ostoje oraz oznakowano szlaki turystyczne za łączną kwotę 253 964 zł.
 7. Dokonano remontu sali gimnastycznej przy SP 3 wraz z otoczeniem za kwotę 528 927 zł.
 8. Wybudowano chodniki we wsiach – Smolnica, Mostno, Więcław, Warnice, Krześnica za kwotę 261 323 zł.
 9. Dokonano remontu obiektów stadionu miejskiego za kwotę 49 999 zł.
 10. Przebudowano chodniki wraz ze zjazdami do posesji na ul. Konopnickiej i Ogrodowej w Dębnie za łączną kwotę 220 528 zł.
 11. Wykonano drogi śródpolne w Młyniskach i Dargomyślu za kwotę 163 247 zł.
 12. Wykonano drogę gminną w Smolnicy za kwotę 158 559 zł.
 13. Wykonano remont nawierzchni ul. Witosa w Dębnie za kwotę 70 602 zł.
 14. Wykonano termomodernizację remizy OSP Cychry za kwotę 179 000 zł.
 15. Wykonano wodociąg w Młyniskach za 632 345 zł.
 16. Wybudowano sieć wodociągową w ul. Rzemieślniczej i Kostrzyńskiej w Dębnie za kwotę 122 012 zł.
 17. Dokonano adaptacji budynku handlowego na Wiejski Ośrodek Kultury w Różańsku za kwotę 203 172 zł.

Przygotował:
Wydział Realizacji Inwestycji