SEGREGACJA

ODPADY SEGREGOWANE – co i gdzie wrzucamy?

Ulotka dotycząca segregacji

ODPADY ZMIESZANE - co wrzucamy?

Wrzucamy wszystko to czego nie da się wysegregować, np.:

 • odpady higieniczne (pieluchy jednorazowe, podpaski, tampony, waciki, patyczki do uszu, wkładki higieniczne, watę);
 • szczoteczki i tubki past do zębów, gąbki, pumeksy, szczotki do włosów;
 • worki z odkurzaczy, zmiotki;
 • zabrudzone tłuszczem papierowe naczynia jednorazowe, tacki i folie aluminiowe, tacki styropianowe;
 • naczynia żaroodporne, ceramikę, porcelanę, wyroby ze szkła kryształowego, lustra;
 • kosmetyki w aerozolu (dezodoranty, lakiery do włosów, odświeżacze powietrza);
 • popiół (zimny!!!);
 • zabawki, pluszami;
 • kości, kuwety, odchody, resztki jedzenia dla zwierząt;
 • odpady kuchenne (resztki jedzenia, obierki) jeśli nie prowadzimy segregacji odpadów biodegradowalnych w kompostowniku.

Co to jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), i gdzie się znajduje?

PSZOK - jak sama nazwa wskazuje to punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych do którego można oddać posegregowane odpady komunalne. Dla mieszkańców naszej gminy zlokalizowany jest w Dębnie przy ul. Baczewskiego 32.

Czy jest gdzieś rozpiska, co gdzie wrzucać?

Przedmiotowa rozpiska znajduje się na workach poszczególnych frakcji odpadów, na ulotkach rozdawanych mieszkańcom, bądź na stronie internetowej www.debno.pl

Co należy do ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH i jak z nimi postępować?

Odpady wielkogabarytowe – to odpady komunalne powstające w naszych domach, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych pojemnikach na odpady. Do tej grupy odpadów zaliczmy: stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, itp.

Odpady wielkogabarytowe można oddać do PSZOK-u (w godzinach otwarcia), bądź wystawić przed swoją posesję w wyznaczonych (w harmonogramie wywozu odpadów) terminach zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Zbiórki przeprowadzone są raz na kwartał.

Co należy do ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH i jak z nimi postępować?

Z definicji odpadów niebezpiecznych wynika, że stanowią one szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska, dlatego też wymagają szczególnych zasad postępowania. Rodzaje odpadów niebezpiecznych wymienione są w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206).

W gospodarstwach domowy powstają również odpady niebezpieczne, które można nieodpłatnie przekazywać do PSZOK-u (Dębno ul. Baczewskiego 32), są to:

 • przeterminowane leki
 • baterie i akumulatory inne niż przemysłowe,
 • kleje, rozpuszczalniki, farby, środki ochrony roślin, aerozole, środki czyszczące, środki do konserwacji drewna oraz opakowania po tych substancjach,
 • świetlówki, lampy fluorescencyjne.

Co należy do ODPADÓW PROBLEMOWYCH i jak z nimi postępować?

Odpady problemowe to te, które ze względu na swoje rozmiary lub właściwości nie mogą być umieszczone w pojemnikach i kontenerach przeznaczonych na zmieszane odpady komunalne, należą do nich m.in.:

Co można oddać do PSZOK-u

Odpady problemowe można nieodpłatnie oddać do PSZOK-u (Dębno ul. Baczewskiego 32).

Co należy do ELEKTROODPADÓW i jak z nimi postępować?

Elektroodpady to wszystkie zużyte, popsute, od dawna nieużywane, już niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne, działające kiedyś na prąd lub na baterie – m.in.: komputery, zabawki i gadżety elektroniczne, pralki, lodówki, telewizory, telefony, odtwarzacze, a także zużyte świetlówki.

Przedmiotowych odpadów nie wolno !!! wyrzucać do pojemnika/kontenera razem z innymi odpadami. Można natomiast je oddać nieodpłatnie do PSZOK-u (Dębno ul. Baczewskiego 32).

Do którego pojemnika należy wrzucić opakowanie (kartonik) po mleku?

Kartoniki po mleku, sokach to odpady wielomateriałowe i należy je wrzucać do żółtych pojemników lub worków na „plastik i metal”.

Jak postępować z pieluchami jednorazowymi i innymi odpadami higienicznymi?

Pieluchy jednorazowe oraz inne odpady higieniczne wrzucamy do pojemników na odpady zmieszane.

Jak postępować z popiołem?

Popiół (zimny !!!) wrzucamy do pojemników na odpady zmieszane.

Jak postępować ze zużytymi bateriami?

Zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe należy oddać do PSZOK-u (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów ul. Baczewskiego 32, Dębno).

Jak postępować z przeterminowanymi lekami?

Przeterminowane leki nie należy !!! wyrzucać do pojemnika / kontenera na odpady zmieszane, należy je natomiast oddać do PSZOK-u (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów ul. Baczewskiego 32, Dębno).

Gdzie wrzucamy obierki po warzywach i owocach?

Odpady kuchenne (resztki jedzenia czy obierki) wrzucamy do pojemnika na bioodpady lub do kompostownika.

Gdzie wyrzucić zabawki z tworzyw, np. plastikowa piaskownica czy plastikowy chodzik?

Zabawki z tworzyw sztucznych należy oddać do PSZOK-u (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów ul. Baczewskiego 32, Dębno).

Gdzie wyrzucić odpady remontowo-budowlane z mojego domu/mieszkania?

Odpady remontowe (czysty gruz) można nieodpłatnie oddać do PSZOK-u (Dębno ul. Baczewskiego 32).

Czy mogę palić odpady w domowym piecu?

NIE!!!    NIE!!!    NIE!!!


DEKLARACJE

Co to jest deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Deklaracja to prosty formularz zawierający dane potrzebne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Oznacza to, że wypełniając go mieszkańcy sami deklarują, ile miesięcznie zapłacą za swoje odpady.

Kto może złożyć deklarację?

Właściciel nieruchomości (współwłaściciel, użytkownik, najemca, dzierżawca) w przypadku zabudowy jednorodzinnej.

W przypadku mieszkańców nieruchomości wielorodzinnych to spółdzielnia, wspólnota lub administrator składa deklarację w ich imieniu. Mieszkaniec zobowiązany jest natomiast do złożenia swojemu zarządcy nieruchomości informacji na potrzeby sporządzenia deklaracji. 

Gdzie mogę pobrać deklarację?

Deklaracja dostępna jest w Urzędzie Miejskim w Dębnie, ul. Piłsudskiego 5, w Biurze Obsługi Klienta lub (w formie papierowej) oraz na stronie internetowej www.debno.pl w zakładce Mieszkaniec - Gospodarka odpadami - Deklaracja śmieciowa 

Gdzie mogę złożyć deklarację?

Deklarację należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Dębnie, ul. Piłsudskiego 5, w Biurze Obsługi Klienta. Wypełniona deklarację można również przesłać pocztą na wskazany powyżej adres Urzędu.

Co zrobić, gdy będę miał problem z wypełnieniem deklaracji?

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do wypełniania deklaracji należy skontaktować się z pracownikami Urzędu Miejskiego w Dębnie:

 • osobiście w Biurze Obsługi Klienta
 • telefonicznie 95 760 30 02 – 04 wew.145
 • email: odpady@debno.pl

Kiedy mam złożyć korektę deklaracji?

Korektę deklaracji należy złożyć gdy nastąpią zmiany mające wpływ na wysokość opłaty np. w przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość lub zmieni się sposób postępowania z odpadami (segregacja lub jej brak).

Jakie będą konsekwencje nie złożenia deklaracji przez właściciela nieruchomości?

Burmistrz w drodze decyzji nałoży opłatę zgodnie z posiadanymi informacjami o osobach zameldowanych na danej nieruchomości.

Wynajmuję mieszkanie. Czy wtedy też muszę płacić za odpady?

Tak. Deklarację może złożyć zarówno właściciel nieruchomości jak i najemca (ze względu na to, że faktycznie zamieszkuje nieruchomość). W takiej sytuacji wszystko zależy od porozumienia pomiędzy właścicielem i najemcą.

Czy muszę wymeldować osobę, która ze mną nie mieszka, żeby nie uiszczać za nią opłaty za gospodarowanie odpadami?

Nie. Podstawą naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami jest liczba osób, które faktycznie zamieszkują daną nieruchomość. Za osoby przebywające poza terenem gminy (uczniowie, studenci, osoby pracujące za granicą) nie musimy płacić. Warunkiem jednak jest złożenie odpowiedniej deklaracji. 


OPŁATY

Jaka jest stawka?

Obowiązująca stawka to:

 • 25 zł od osoby

Skąd mam wiedzieć kiedy i ile mam zapłacić?

Opłatę z odpady należy uiszczać do 15 dnia każdego miesiąca np. za miesiąc marzec płacimy w terminie do 15 marca. Wysokość opłaty wynika z kwoty wyliczone w złożonej deklaracji (pkt. H na formularzu) lub nałożonej przez Burmistrza decyzji.

Czy reklamacja jest podstawą do niewniesienia opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Nie. Reklamacja, jeżeli zostanie uznana, jest podstawą do wykonania usługi odbioru na koszt Gminy w terminie innym niż określona w harmonogramie.

Czy zapłacę więcej jeśli wyprodukuję dużo śmieci? Czy zapłacę gdy w danym miesiącu śmieci nie wyprodukuję?

Nie ma znaczenia ile śmieci wyprodukujesz. Opłata jest obliczana od ilości mieszkańców, a nie rzeczywistej ilości wytworzonych odpadów.


NOWY SYSTEM

Kogo obejmuje nowy system gospodarowania odpadami?

Nowy system gospodarowania odpadami w Gminie Dębno obejmuje wszystkie nieruchomości zamieszkałe. Firmy muszą posiadać indywidualne umowy z podmiotami odbierającymi odpady.

Kto odbierze moje odpady?

Zajmie się tym odpowiednio przygotowane i wyposażona firma, która zostanie wybrana w drodze przetargu otwartego.

Kto wyposaży nieruchomość w pojemniki na odpady?

Właściciel nieruchomości, który powinien zakupić pojemnik/i w ilości i pojemności odpowiedniej do potrzeb mieszkańców i częstotliwości wywozów. Przyjmuje się, że minimalna pojemność to 40 l na mieszkańca.

Natomiast worki na odpady segregowane dostarczane będą przez firmę odbierającą odpady zgodnie z zasadą „worek pusty za worek pełny”.

Jakich pojemników/worków mogę używać?

Pojemniki na odpady zmieszane powinny być przystosowane do obsługi przez śmieciarki (pojemniki zgodne z normą PN-EN 840) i sprawne technicznie.

Ich ilość i pojemność należy dostosować do własnych potrzeb.

Do zbierania odpadów segregowanych należy używać wyłącznie worków dostarczanych przez firmę wywozową (z oznaczeniami Gminy Dębno) a w zabudowie wielorodzinnej pojemników typu IGLOO.

Brakuje mi worków na odpady segregowane – co robić?

W takim przypadku należy zgłosić się do siedziby firmy odbierającej odpady. W szczególnych przypadkach worki można odebrać również w Biurze Obsługi Klienta ul. Piłsudskiego 5.

Jak często będą wywożone odpady? Co, zrobić gdy okaże się, że pojemniki zbyt szybko się napełniają?

Odpady będą wywożone zgodnie z obowiązującym harmonogramem dostępnym tutaj.

Jeżeli pojemniki napełniają się zbyt szybko właściciel nieruchomości powinien wyposażyć ją w dodatkowe lub większe pojemniki.

Nie odebrano moich odpadów – co robić?

Taki przypadek należy niezwłocznie zgłosić w Urzędzie Miejskim w Dębnie, ul. Piłsudskiego 5 lub telefonicznie pod nr 95 760 30 02-04 wew.145

Jakie działania będą podejmowane wobec właścicieli nie uiszczających opłat lub nie uiszczających ich w terminie?

Jeżeli właściciel nie dokonuje opłat w terminie, raz na kwartał wystawione zostanie upomnienie, którego koszt to obecnie 11,60 zł.

Jeżeli właściciel uchyla się od płacenia jego zobowiązanie podlega przepisom ustawy o postępowaniu egzekucyjnemu w administracji.

Kto będzie odbierać odpady z mojej firmy?

Obowiązują tu stare zasady w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Właściciel nieruchomości jest zobligowany do zawarcia umowy bezpośrednio z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych.