Podmioty, które mogą odbierać odpady komunalne z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Dębno zarejestrowane w rejestrze działalności regulowanej zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku zagospodarowują odebrane zmieszane odpady komunalne, odpady zielone, oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w:

Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie działającego w ramach Celowego Związku Gmin CZG - 12, Długoszyn 80, 69-200 Sulęcin lub w Zakładzie Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. ul. Słubicka 50, 69-100 Kunowice.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązuje od 1 lipca 2013 r. Gmina Dębno przejmując obowiązki odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych objęła ww. systemem nieruchomości zamieszkałe, na których powstają odpady.

Zgodnie z zawartymi umowami odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. prowadzi Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Baczewskiego 34 w Dębnie i dostarcza je celem zagospodarowania do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie działającego w ramach Celowego Związku Gmin CZG - 12, Długoszyn 80, 69-200 Sulęcin.