Przedsiębiorca, który zamierza prowadzić działalność polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dębno jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej. Dokonuje się go na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Podstawa prawna

Art. 9b-9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.), art. 64-67 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

  • Wniosek przedsiębiorcy o wpisanie do rejestru działalności regulowanej.
  • Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
  • Dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Opłata za dokonanie wpisu: 50,00 zł (opłata nie dotyczy podmiotu posiadającego w dniu 1 stycznia 2012 r. zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych, wydane przez Burmistrza Dębna).

Wpłata w kasie Urzędu  Miejskiego w Dębnie lub na rachunek bankowy Urzędu  Miejskiego w Dębnie:

GBS Barlinek O/Dębno
nr konta: 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta lub pok. 33, Urząd Miejski w Dębnie, ul. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno

Termin i sposób załatwienia sprawy

Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej dokonuje wpisu przedsiębiorcy w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z wymaganymi dokumentami. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

Masz pytania?

Zadzwoń pod nr tel.: 95 760 30 02-04 wew. 141 lub napisz na e-mail: srodowisko@debno.pl