Pliki do pobrania

Deklarację obowiązany jest złożyć każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej. Wyjątek stanowią budynki wielorodzinne, w których ustanowiono odrębną własność lokali, gdzie deklaracji nie składają poszczególni właściciele mieszkań, bo obowiązek ten spoczywa na spółdzielni mieszkaniowej lub zarządzie wspólnoty.

W deklaracji wskazujemy m. in. dane dotyczące właściciela nieruchomości (składającego deklarację), dane dotyczące nieruchomości, na której powstają odpady oraz preferencje w  zakresie postępowania z odpadami.

Właściciel nieruchomości musi zadeklarować jeden ze wskazanych sposobów postępowania z odpadami tj. czy będzie segregował odpady lub czy będzie oddawał wszystkie odpady jako zmieszane (sposób nieselektywny).

Właściciel nieruchomości składając deklarację samodzielnie wylicza wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie ilości osób zamieszkujących posesję i stawki opłaty. Obowiązujące stawki opłaty za odpady zostały określone na poziomie:

  • 12 zł w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów,
  • 20 zł w  przypadku zbierania i oddawania odpadów jako zmieszane.

Jeśli właściciel nie złoży deklaracji w terminie, burmistrz określi właścicielowi w drodze decyzji wysokość opłaty za śmieci, biorąc pod uwagę szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

W przypadku zmiany danych, które są podstawą do ustalenia wysokości opłaty tj. zmiany liczby osób mieszkających w gospodarstwie domowym (tj. urodzenia, zgony lub zmiana miejsca zamieszkania), należy złożyć nową deklarację w ciągu 14 dni od dnia nastąpienia danej zmiany.

Aby prawidłowo wypełnić deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku rozbieżności pomiędzy liczbą osób zameldowanych a liczbą osób zamieszkujących daną nieruchomość, należy przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające te dane.

Katalog dokumentów, które będą honorowane przez Urząd Miejski w Dębnie został zatwierdzony w uchwale Nr XXX/247/2012 Rady Miejskiej w Dębnie w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Dębno.

Zgodnie z w/w uchwałą w celu potwierdzenia prawidłowości danych składanych w deklaracji w przypadku rozbieżności pomiędzy liczbą osób zameldowanych a faktycznie zamieszkujących należy przedstawić odpowiedni dokument, tj:

  1. zaświadczenie o stałym lub czasowym wymeldowaniu lub zameldowaniu, 
  2. oświadczenie o zamieszkaniu poza miejscem zameldowania ze wskazaniem adresu zamieszkania, 
  3. zaświadczenie lub oświadczenie dotyczące kontynuowania przez dziecko nauki poza stałym miejscem zamieszkania wraz z kserokopią legitymacji ucznia lub studenta, 
  4. oświadczenie o długotrwałym, ciągłym pobycie w placówce opieki medycznej (szpital, sanatorium, zakład opieki leczniczej itp.) trwającym powyżej 30 dni wraz z okazaniem dokumentu potwierdzającego pobyt w placówce. 

Wzory powyżej wymienionych oświadczeń dostępne są w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Dębnie oraz w załączniku. Zaświadczenia potwierdzające dane należy uzyskać w odpowiedniej instytucji, urzędzie, szkole itp.

Deklaracje wypełniamy zgodnie z danymi na dzień jej wypełnienia.