Burmistrz Dębna informuję, iż zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z póź. zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 może zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającym łącznie następujące warunki:

  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego przez organizację nie przekracza kwoty 10 000 zł;
  • zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;

W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, Burmistrz Dębna zamieszcza ofertę na okres 7 dni:

  • Biuletynie Informacji Publicznejwww.bip.debno.com.pl;
  • Tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dębnie;
  • Stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dębnie www.debno.pl.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Po upływie terminu i rozpatrzeniu uwag Burmistrz Dębna niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie lub powierzanie realizacji zadania.

Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł.

Wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych.

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez organizację pozarządową powinna być przygotowywana na druku zgodnym ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) oraz winna zawierać załączniki wymienione w formularzu ofertowym, tj.:

Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji – dokumenty potwierdzające status prawny oferenta,

W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów).