Zgodnie z § 14 ust. 4 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dębno cyt. „Właściciel nieruchomości ma obowiązek regularnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez podmiot świadczący usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych z częstotliwością zapobiegającą przedostawaniu się nieczystości do gruntu i wylewania się ich na zewnątrz”.

Wyznaczoną stacją zlewną dla transportowanych ścieków jest zlewnia zlokalizowana na terenie oczyszczalni ścieków w Dębnie przy ul. Ofiar Katynia.

Informuję, że na terenie Gminy Dębno usługę w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w myśl art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 poz. 1399 ze zm.) na podstawie wydanych zezwoleń mogą wykonywać niżej wymienione firmy.

 1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Dębno, ul. Baczewskiego 32, 74-400 Dębno
  tel. 095 760 3081
  fax 095 760 2364
 2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ul. Droga Zielona 1, 74-400  Dębno
  tel./fax  095 760 3095; 095 760 2664
 3. WC SERWIS Spółka z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze
  tel.  032 278-45-31
  fax  032 376 07 77
 4. GOLDSTROM BARTŁOMIEJ GÓRSKI, RADZICZ 2A, 74-311 RÓŻAŃSKO
  NIP 599-280-96-63
  tel.  603 32 22 32
 5. MIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNALNE Sp. z o.o. ul. Kopernika 4a, 66-470 Kostrzyna n/Odrą
  tel. 508 359 741