Przebudowa ul. Ofiar Katynia w miejscowości Dębno

Dofinansowanie: 2 456 700 zł
Całkowity koszt zadania: 2 620 663 zł

Projekt realizowany jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Inwestycja będzie przebiegać na odcinku o długości 255 m, od ulicy Kościuszki do ulicy Słowackiego. Zakres prac obejmować będzie kompleksową przebudowę całej infrastruktury drogowej. Powstanie nie tylko nowa nawierzchnia jezdni mineralno-bitumiczna i chodniki, ale także linia oświetleniowa. Cały odcinek będzie oświetlać 8 nowych lamp. Przebudowana zostanie także infrastruktura techniczna podziemna: sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz wodociągowej.


 

Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3Powiększ logotyp flaga i godło Polski

Dofinansowanie: 54 000,00 zł.
Całkowita wartość: 1 011 098,00 zł.

NAZWA PROGRAMU: Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „PROGRAM MALUCH + 21”. Dotacja przeznaczona zostanie na bieżące utrzymanie miejsc w żłobku gminnym w 2021 roku.


Flaga Polski i godłoGmina Dębno przy udziale środków z Budżetu Państwa i środków z Unii Europejskiej w ramach działania 9.3 "Wspieranie rewitalizacji w sferze  fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich" stworzyła bezpieczne i przyjazne miejsce, w którym zostało zapewnione wsparcie społeczne osobom z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami psychicznymi oraz osobom starszym w wieku poprodukcyjnym, często samotnym mającym trudności z prawidłowym funkcjonowaniem w życiu codziennym. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 6 154 575 zł, w tym dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa wyniosło 514 955 zł i ze środków Unii Europejskiej wyniosło 2 832 256 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Dębnie jest ośrodkiem wsparcia typu A, B i C, przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Dysponujemy 30 miejscami, obecnie w zajęciach ŚDS bierze udział 24 uczestników.

Dzienny Dom „Senior +” to miejsce dla osób starszych. Pomagamy zorganizować i wypełnić dzień osobom, które zaprzestały aktywności zawodowej, zarówno tym, które wciąż rozpiera energia do działania, jak i tym, którzy tej energii szukają. Dysponujemy 25 miejscami, obecnie w ramach działań w DDS+ bierze udział 15 uczestników.

Budynek w którym mieści sie ŚDS i DDS+, drzewo, nieboObiekt, w którym mieszczą się ŚDS i DDS+ przy ulicy Mickiewicza 36 w Dębnie

Przygotował Wydział PiR


Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zadanie realizowane w 2021 rokuPowiększ logotyp flaga i godło Polski
Całkowity koszt zadania: 1 011 098,00 zł
Dofinansowanie: 48 000,00 zł.

Po raz kolejny Gmina Dębno otrzymała wsparcie finansowe na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy z udziałem programu „Maluch” w ramach „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” – „Maluch plus” 2021 – moduł 2.


Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej i Daszyńskiego w Dębnie

Zadanie realizowane w 2021 rokuPowiększ logotyp flaga i godło Polski
Całkowity koszt zadania: 105 730,70 zł
Dofinansowanie: 84 584,56 zł.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Zadanie zlokalizowane jest w miejscowości Dębno w pasie dróg gminnych na skrzyżowaniu ul. Grunwaldzka i Daszyńskiego i obejmuje doświetlenie 4 przejść dla pieszych. Obecnie w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych występuje oświetlenie uliczne, które w porze nocnej daje średnie natężenie oświetlenia ok. 5 lx. W ramach zadania przewiduje się poprawę natężenia oświetlenia do zalecanego ≥ 50 lx. Ponadto zostanie uzupełniona stała organizacja ruchu drogowego poprzez zastosowanie oznakowania poziomego w szczególności o znaki P-14 "linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów" i P-4 „linia podwójna ciągła” oraz wymiany części znaków pionowych.


Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze skrzyżowania ul. Kościuszki i Konopnickiej w Dębnie

Zadanie realizowane w 2021 rokuPowiększ logotyp flaga i godło Polski
Całkowity koszt zadania: 91 539,48 zł
Dofinansowanie: 73 231,58 zł.

Doświetlone zostaną trzy przejścia dla pieszych w obrębie jednego skrzyżowania. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych.