Powiększ zdjęcie. Szyb windowy wybudowano na zewnątrz budynku. Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna w Dębnie jest placówką dla dzieci wymagających szczególnej opieki, które ze względu na stan zdrowia wymagają stosowania specjalistycznej opieki i rehabilitacji. Dla potrzeb wychowanków w celu likwidacji barier architektonicznych wybudowano szyb windowy oraz drogę dojazdową z miejscami postojowymi. Zadanie zrealizował Powiat Myśliborski.

Inwestycja obejmowała:

  • Budowę szybu dźwigu osobowego wraz z dostawą i montażem windy osobowej w budynku RPOT w Dębnie. Winda obsługuje pasażerów z poziomu terenu, piwnicy, parteru oraz I piętra.
  • Poszerzenie 4 otworów drzwiowych z 80 cm do 90 cm i montaż 4 nowych skrzydeł drzwiowych na poziomie piwnicy.
  • Wykonanie drogi dojazdowej do nowo projektowanej windy wraz z wykonaniem miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Przedsięwzięcie realizowane było w ramach projektu pn. „Budowa szybu windowego wraz z dostawą i montażem windy, poszerzenie otworów drzwiowych i montaż nowych drzwi oraz wykonanie drogi dojazdowej z miejscami postojowymi przy budynku Regionalnej Placówki Opiekuńczo- Terapeutycznej przy ul. Mickiewicza 30B, 74-400 Dębno”. Całkowita wartość zadania, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie, stanowiła kwotę 610.709,05. Wartość dofinansowania ze środków PFRON wyniosła 264.996,24 zł, a wkład własny Powiatu Myśliborskiego to 345.712,81 zł.

Utwardzony plac z miejscami postojowymi

Wnętrze, korytarz wejście do windy

RPOT w Dębnie jest jednostką organizacyjną Powiatu Myśliborskiego. Przeznaczona jest dla dzieci wymagających szczególnej opieki, które ze względu na stan zdrowia wymagają stosowania specjalistycznej opieki i rehabilitacji oraz nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej lub placówce opiekuńczo – wychowawczej. Placówka przeznaczona jest dla dzieci do 18 roku życia.

Opracowano na podstawie informacji ze strony internetowej www.powiatmysliborski.pl