Logo PWiK DębnoPrzedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o. o. w Dębnie przypomina swoim odbiorcom że, zgodnie z Art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, (tekst jednolity Dz. U. 2017r. poz. 328) brzmi: „ Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.” W przypadku wprowadzania wód opadowych do systemu miejskiej kanalizacji sanitarnej grożą sankcje karne, o których mowa w art.28, ust. 4a cyt. wyżej ustawy.

Mając powyższe na uwadze, wzywamy i apelujemy do właścicieli posesji, z których wody deszczowe odprowadzane są do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, do usunięcia istniejących nieprawidłowości tj. odłączenie rynien od kanalizacji sanitarnej w terminie do 30 września 2020 roku. Jednocześnie przypominamy i zachęcamy do wspierania retencji wodnych poprzez gromadzenie deszczówki, budowę oczek wodnych oraz stawów itp. Nieprawidłowe włączenie i odprowadzenie ścieków deszczowych do kanalizacji sanitarnej powoduje w okresach deszczowych, gwałtowne przepełnienie kanałów sanitarnych i negatywnie wpływa na pracę oczyszczalni ścieków powoduje również podtopieniem kanałów co może powodować wypływanie nadmiaru mieszaniny ścieków i wód opadowych do domów powodując ich zalania.

Ponadto PWiK Sp z o. o. w Dębnie informuje swoich odbiorców iż po ww. terminie rozpocznie systematyczne kontrole legalności włączeń do kanalizacji sanitarnej, stwierdzone nieprawidłowości będą podlegały karze zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Źródło: www.pwikdebno.pl