Powiększ zdjęcie. Sesja Rady Miejskiej w DębnieSesja Rady Miejskiej Dębna odbyła się w sali widowiskowej w Dębnowskim Ośrodku Kultury w Dębnie o godz. 12.00. Burmistrz Dębna wraz z Przewodniczącym RM wręczyli wyróżnienie dla mieszkańca Dębna, który stworzył grę komputerową, nagrodzoną w międzynarodowym konkursie Webby Awards oraz coroczną nagrodę Burmistrza Dębna „Złote Dęby”.

Rada zapoznała się z:

 • Informacją Przewodniczącego Rady Miejskiej Dębna z działalności między sesjami w okresie od 27.05.2020 r. do 23.06.2020 r.,
 • Informacją Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli,
 • Sprawozdaniem z działalności Burmistrza i pracy Urzędu Miejskiego w Dębnie w okresie międzysesyjnym (27.05.2020-24.06.2020 r.),
 • Informacją o funkcjonowaniu przedszkoli i żłobka oraz organizacją przygotowania placówek oświatowych, kulturalnych i sportowych do akcji letniej,
 • Informacją na temat działalności CZG-12.
 • Rada Miejska Dębna rozpatrzyła Raport o stanie Gminy Dębno za 2019 rok i podjęła uchwałę NR XXIII/197/2020 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dębna wotum zaufania.
  Rada Miejska udzieliła wotum zaufania Burmistrzowi Dębna za 2019 rok.
  Wyniki głosowania: ZA: 12, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
  Wyniki imienne: ZA (12) Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Andrzej Lewandowski, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Alicja Sopińska, Stanisław Witkowski, Leszek Włodkowski-Moszej, Roman Wojciechowski
  PRZECIW (1) Agata Krawiec
  WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) Dariusz Gaczyński, Krzysztof Lenartowicz

Rada Miejska rozpatrzyła i zatwierdziła sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dębno za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia, podjęła uchwały:

 • NR XXIII/198/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dębno za 2019 rok.
  Wyniki głosowania ZA: 13, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
  Wyniki imienne: ZA (13) Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Krzysztof Lenartowicz, Andrzej Lewandowski, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Alicja Sopińska, Stanisław Witkowski, Leszek Włodkowski-Moszej, Roman Wojciechowski
  PRZECIW (1) Agata Krawiec
  WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Dariusz Gaczyński
 • NR XXIII/199/2020 w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.
  Radni udzielili Burmistrzowi Dębna Grzegorzowi Kulbickiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Dębno za 2019 rok.
  Wyniki głosowania ZA: 13, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
  Wyniki imienne: ZA (13) Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Krzysztof Lenartowicz, Andrzej Lewandowski, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Alicja Sopińska, Stanisław Witkowski, Leszek Włodkowski-Moszej, Roman Wojciechowski
  PRZECIW (1) Agata Krawiec
  WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Dariusz Gaczyński

Rada Miejska Dębna podjęła następujące uchwały:

 • NR XXIII/200/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.
  Wyniki głosowania ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
  Wyniki imienne: ZA (13) Dariusz Gaczyński, Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Andrzej Lewandowski, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Alicja Sopińska, Stanisław Witkowski, Leszek Włodkowski-Moszej, Roman Wojciechowski
  WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) Agata Krawiec, Krzysztof Lenartowicz
 • NR XXIII/201/2020 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno na lata 2020-2030.
  Wyniki głosowania ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
  Wyniki imienne: ZA (15) Dariusz Gaczyński, Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Agata Krawiec, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Krzysztof Lenartowicz, Andrzej Lewandowski, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Alicja Sopińska, Stanisław Witkowski, Leszek Włodkowski-Moszej, Roman Wojciechowski
 • NR XXIII/202/2020 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dębno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 01 września 2020 roku.
  W związku z likwidacją Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Dębnie z dniem 31 sierpnia 2020 r. Rada Miejska Dębna uchwaliła się nowy plan sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dębno, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2020 roku.
  Traci moc uchwała NR XII/103/2019 Rady Miejskiej Dębna z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dębno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
  Wyniki głosowania ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
  Wyniki imienne: ZA (15) Dariusz Gaczyński, Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Agata Krawiec, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Krzysztof Lenartowicz, Andrzej Lewandowski, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Alicja Sopińska, Stanisław Witkowski, Leszek Włodkowski-Moszej, Roman Wojciechowski
 • NR XXIII/203/2020 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Dębno oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
  Ustala się̨ tryb udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dębno oraz zakres i tryb kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkoły prowadzonych na terenie Gminy Dębno przez osoby fizyczne oraz osoby prawne inne niż̇ Gmina Dębno.
  Traci moc Uchwała NR XLIX/331/2018 Rady Miejskiej Dębna z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na ternie Gminy Dębno oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
  Wyniki głosowania ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
  Wyniki imienne: ZA (15) Dariusz Gaczyński, Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Agata Krawiec, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Krzysztof Lenartowicz, Andrzej Lewandowski, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Alicja Sopińska, Stanisław Witkowski, Leszek Włodkowski-Moszej, Roman Wojciechowski
 • NR XXIII/204/2020 w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego poprzez przyjęcie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Dębno na rok 2021 oraz określenie kwoty środków budżetu obywatelskiego na 2021 rok i ich podział na pule.
  Łączna pula środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski w roku 2021 na dwa okręgi wynosi 500 000,00 złotych. Z czego na okręg nr I tj. miasto Dębno 250 000,00 zł z puli tej wydziela się̨ kwotę̨ 225 000 zł na zadania inwestycyjne i 25 000 zł na zadania nieinwestycyjnie natomiast okręg nr II wszystkie sołectwa w gminie Dębno (tj. Barnówko, Bogusław, Cychry, Dargomyśl, Dolsk, Dyszno, Grzymiradz, Krężelin, Krześnica, Młyniska, Mostno, Oborzany, Ostrowiec, Różańsko, Sarbinowo, Smolnica, Suchlica, Warnice, Więcław) pula środków wynosi 250 000,00 zł z puli tej wydziela się̨ kwotę̨ 225 000 zł na zadania inwestycyjne i 25 000 zł na zadania nieinwestycyjnie.
  Wyniki głosowania ZA: 11, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
  Wyniki imienne: ZA (11) Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Marcin Krzysiak, Krzysztof Lenartowicz, Andrzej Lewandowski, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Alicja Sopińska, Leszek Włodkowski-Moszej, Roman Wojciechowski
  PRZECIW (1) Dariusz Gaczyński
  WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) Agata Krawiec, Mirosław Kucharski, Stanisław Witkowski
 • NR XXIII/205/2020 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
  Zalicza się̨ do kategorii drogi gminnej ulicę „Inki” Danuty Siedzikówny, lokalizowaną na działkach o numerach ewidencyjnych: 465, 472/1, 472/4, 473/1, 473/6, 1072/6, 941/2, położonych w obrębie geodezyjnym Dębno 5.
  Wyniki głosowania ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
  Wyniki imienne: ZA (15) Dariusz Gaczyński, Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Agata Krawiec, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Krzysztof Lenartowicz, Andrzej Lewandowski, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Alicja Sopińska, Stanisław Witkowski, Leszek Włodkowski-Moszej, Roman Wojciechowski
 • NR XXIII/206/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
  Rada Miejska wyraziła zgodę̨ na wydzierżawienie:
  1. części działki nr 149/6 położonej w obrębie 0006 m. Dębno o pow. 81 m2 na okres 5 lat
  2. części działki nr 181/10 położonej w obrębie 0006 m. Dębno o pow. 40 m2 na okres 5 lat
  3. część́ działki nr 132/15 położonej w obrębie 0005 m. Dębno o pow.250 m2 na okres 5 lat
  4. działki nr 132/8 położonej w obrębie 0005 m. Dębno o pow. 112 m2 na okres 5 lat
  5. pomieszczenia gospodarczego o pow. 19,24 m2 położonego przy ul. Chojeńskiej na działce nr 7/6 obręb 0005 m. Dębno na okres 3 lat na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do tych nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy zawartej na okres 3 lat.
  Wyniki głosowania ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
  Wyniki imienne: ZA (15) Dariusz Gaczyński, Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Agata Krawiec, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Krzysztof Lenartowicz, Andrzej Lewandowski, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Alicja Sopińska, Stanisław Witkowski, Leszek Włodkowski-Moszej, Roman Wojciechowski.

Biuro Rady Miejskiej Dębna