Powiększ zdjęcie. Uczestnicy szkoleniaW dniu 14 maja 2019 roku w Dębnowskim Ośrodku Kultury z inicjatywy Zespołu Interdyscyplinarnego w Dębnie oraz Miejsko-Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębnie odbyło się nieodpłatne szkolenie z zakresu „Organizacji Pracy Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych w ramach pracy na rzecz zapobiegania oraz zwalczania przemocy w rodzinie”.

Szkolenie było skierowane głównie do członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Dębnie, kadry pedagogicznej z placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Dębno, członków Miejsko – Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębnie, pracowników socjalnych z Ośrodka Pomocy Społecznej, policjantów, kuratorów sądowych oraz służby zdrowia.

W trakcie szkolenia omówione zostały następujące zagadnienia:

 1. Organizacja Pracy Zespołu Interdyscyplinarnego:
  - zadania zespołu (zgodnie z Ustawą z dnia 10 czerwca 2010)
  - zadania grup roboczych (zgodnie z Ustawą z dnia 10 czerwca 2010)
  - zadania Policji, OPS-ów, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty, ochrony zdrowia (zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 13 września 2011 w sprawie procedury „Niebieska Karta” wraz ze wzorami formularzy)
 2. Kierowanie spraw do Zespołu Interdyscyplinarnego
 3. Procedura NIEBIESKA KARTA (materiały przygotowywane przez Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”).
  - Wszczęcie procedury „Niebieskiej Karty”
  - Powołanie grupy roboczej
  - Przepływ informacji w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego oraz wewnątrz grup roboczych
  - Zakończenie procedury „Niebieskiej Karty”
 4. Grupa Robocza – kontakt z Rodziną
  - Warunki rozmowy z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie (lub gdy istnieje podejrzenie o możliwości dotknięcia przemocą)
  - Dziecko, jako osoba dotknięta przemocą w rodzinie (lub gdy istnieje podejrzenie o możliwości dotknięcia przemocą)
  - Oddziaływanie na sprawcę przemocy w rodzinie
 5. Grupa robocza – praca w zespole
  - Zasady pracy w zespole
  - Tryby pracy w grupach roboczych
  - Narzędzia pomocne w przeprowadzaniu analizy sytuacji rodziny:
  a) diagnoza mocnych stron
  b) wyznaczanie celów – metoda SMART
 6. Procedura postępowania przy wykonywaniu czynności związanych z odbieraniem dziecka z rodziny w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka.
  - Procedura Postępowania Policji
  - Rola Pracownika Socjalnego
  - Podejmowanie decyzji o odebraniu dziecka z rodziny przez zespół
  - Dokumentowanie czynności

Celem szkolenia było nabycie praktycznych umiejętności stosowania zasad zawartych w Rozporządzeniu Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzoru formularzy „Niebieskiej Karty”.

W szkoleniu wzięło udział 37 uczestników. Każdy uczestnik otrzymał imienny certyfikat świadczący o ukończeniu szkolenia.

Spotkanie wypełnione było dyskusjami na temat przykładowych przypadków występowania przemocy w rodzinie. Szkolenie umożliwiło wymianę wzajemnych doświadczeń oraz pogłębienie wiedzy dotyczącej podejmowania skutecznych działań pomocowych zarówno wobec osoby doświadczającej przemocy, jak i stosującej przemoc.

Anna Dutkiewicz
Pełnomocnik Burmistrza
ds. Patologii Społecznych