Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu. Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, poprzez:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie
 • realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016-2020.

Wymienione działania prowadzone są w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty”.

Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

Dokumentacja pracy zespołu i grup roboczych nie jest jawna i nie podlega udostępnieniu osobom trzecim.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Dębnie:

 1. Pani Krystyna Stankiewicz – przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnie,
 2. Pani Magdalena Skrobisz – przedstawiciel Koła Dębnowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta,
 3. Pani Anna Dutkiewicz – Pełnomocnik Burmistrza ds. Patologii Społecznych,
 4. Pani Katarzyna Grzesiak – przedstawiciel Miejsko – Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębnie,
 5. Pan Krzysztof Wiatrowski – przedstawiciel Posterunku Policji w Dębnie,
 6. Pani Marzenna Maciejewska – przedstawiciel Sądu Rodzinnego w Myśliborzu,
 7. Pani Wanda Gąsior – Lekarz – Indywidualna praktyka lekarska w Dębnie,
 8. Pani Małgorzata Matkowska - pielęgniarka środowiskowo – rodzinna w Zakładzie Pielęgniarsko – Położniczym „DAR” s.c.,
 9. Pani Marzenna Czarny – pedagog w Gimnazjum Publicznym im. A. Fiedlera w Dębnie,
 10. Pani Wioletta Drzewińska – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Dębnie,
 11. Pan Marian Klebieko – przedstawiciel Straży Miejskiej w Dębnie.

Podstawy prawne działania zespołu:

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi (Dz.U. 2015 poz. 1286 z późn.zm.)
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. nr 64, poz. 593 z późn.zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”, (Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1245)
 • Uchwały nr LV/398/2014 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Konsultant ds. przemocy w rodzinie

Krystyna Stankiewicz - Konsultant ds. przemocy w rodzinie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnie
ul. Droga Zielona 1
74-400 Dębno
Tel. 95 760 93 45

Do zadań Konsultanta należy w szczególności:

 1. Kompleksowe organizowanie i obsługa pracy Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz grup roboczych.
 2. Reprezentowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zespole Interdyscyplinarnym powołanym przez Burmistrza Dębna.
 3. Koordynowanie z ramienia Ośrodka Pomocy Społecznej realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz grup roboczych.
 4. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 5. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji oraz sporządzanie sprawozdań zgodnie z aktualnymi przepisami i ustaleniami wewnętrznymi OPS.
 6. Współpraca z innymi specjalistami oraz podmiotami wchodzącymi w skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego i realizatorami Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w celu przeciwdziałania i ograniczenia patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa.
 7. Zadania świadczone będą pięć dni w tygodniu po trzy godziny każdego dnia.