Zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 rok art. 4¹ ust. 3 Burmistrz powołuje gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych, w inicjujące działania w zakresie:

 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
 5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy oraz występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
 6. Wspieranie zatrudniania socjalnego poprzez organizowanie i finasowanie centrów integracji społecznej.

W skład gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Skład Miejsko-Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębnie:

 1. Wacław Baranowicz - przewodniczący MGKRPA w Dębnie.
 2. Grażyna Łada - pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej - członek MGKRPA w Dębnie.
 3. Urszula Kotas - pracownik Punktu Konsultacyjnego ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Dębnie - członek MGKRPA w Dębnie.
 4. Krzysztof Wiatrowski - policjant Komisariatu Policji w Dębnie - członek MGKRPA w Dębnie.
 5. Janusz Wielemborek - pracownik Punktu Konsultacyjnego ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Dębnie - członek MGKRPA w Dębnie
 6. Lucyna Lulka - pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej- członek MGKRPA w Dębnie.
 7. Anna Dutkiewicz - Pełnomocnik Burmistrza ds. Patologii Społecznych.

Wacław Baranowicz - przewodniczący MGKRPA
Przyjmuje w 1 środę w każdym miesiącu od godz. 11:00 do godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Dębnie przy ul. M. J. Piłsudskiego 5, budynek "A" pokój nr 6 (obok sali posiedzeń).

Pełnomocnik Burmistrza ds. patologii społecznych Anna Dutkiewicz, przyjmuje w dni: poniedziałek - piątek w godz. 7.00-15.00, przy ul. Droga Zielona 1, pokój nr 208. Tel. 95 760 31 56.

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dębno na 2016 rok.

Sprawozdania z działalności Miejsko – Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębnie:

 1. Sprawozdanie za 2015 rok (PDF, 6,27 MB)