Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Dębno GT-1 w miejscowości Dębno

Zadanie realizowane w 2022 roku
Całkowity koszt zadania: 15 399 384 zł
Dofinansowanie: 12 519 824 zł

Gmina Dębno otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”. Przyznane środki stanowią 100% kwoty kwalifikowalnej.

Celem projektu jest rozpoznanie oraz ujęcie wód termalnych z utworów wodonośnych triasu środkowego w miejscowości Dębno. Zakłada się wykonanie jednego otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Dębno GT-1. Zgodnie z Projektem robót geologicznych zakładane parametry złoża to wydajność na poziomie ok. 50 m3/h oraz temperaturze na wypływie nie mniejszej niż 60°C. Projekt przewiduje wykonanie wiercenia do głębokości 1860 m. Przeprowadzona analiza techniczna możliwości wykorzystania energii wód geotermalnych dla Miasta Dębno wykazuje możliwość zastosowania wód geotermalnych dla celów ciepłowniczych i wytworzenie ciepła bezpośrednio z otworu geotermalnego w ilości ok. 3.9 MWh rocznie, co stanowi zapotrzebowanie na ciepło sieciowe w Dębnie od 20% do 30% rocznie (w zależności od temperatur zimowych).


Remont domu przedpogrzebowego w Dolsku gmina Dębno

Zadanie zrealizowane w 2021 roku
Całkowita koszt zadania: 56 088,00 zł
Dofinansowanie: 19 726,15 zł
Wkład własny: 36 361,85 zł

Zadanie realizowane było w ramach dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonym na obszarze Województwa Zachodniopomorskiego na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.
Prace obejmowały między innymi: zaizolowanie hydroizolacją ścian fundamentowych, odtworzenie opaski i placu z kostki betonowej, remont cokołu poprzez ponowne pokrycie tynkiem mozaikowym, oczyszczenie i pomalowanie całości ścian z zewnątrz, oczyszczenie i odmalowanie okienic wraz z ramami świetlików, odtworzenie drzwi wejściowych z drewna dębowego, rozebranie płytek gresowych na istniejących schodach betonowych i wykonanie pokrycia schodów z płyt granitowych płomieniowanych, odmalowanie wnętrza kaplicy w kolorze białym oraz wymiana rozdzielni elektrycznej.


Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zadanie realizowane w 2021 rokuPowiększ logotyp flaga i godło Polski
Całkowity koszt zadania: 1 011 098,00 zł
Dofinansowanie: 48 000,00 zł.
Dofinansowanie: 54 000,00

Po raz kolejny Gmina Dębno otrzymała wsparcie finansowe na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy z udziałem programu „Maluch” w ramach „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” – „Maluch plus” 2021 – moduł 2.


Polsko - Niemieckie Transgraniczne Centrum Dziedzictwa Naturalnego i Kulturowego Regionu Doliny Środkowej Odry"

Zadanie realizowane w latach 2020-2022Logotypy projektu interreg flaga UE
Całkowity koszt zadania: 9 619 000 zł
Dofinansowanie: 6 630 773,00 zł

Projekt obejmuje nie tylko kompleksową modernizację willi przy ulicy Mickiewicza 43 w Dębnie oraz doposażenie Punktu Informacji Turystycznej w Liepe. Zakłada wiele działań promujących Region Doliny Środkowej Odry (RDŚO) tworząc wspólną ofertę łączącą polskie i niemieckie walory turystyczne w postaci ścieżek rowerowych, tras tematycznych, obiektów przyrodniczych i architektonicznych, baśni i legend zarówno wśród dzieci i młodzieży, turystów oraz mieszkańców tych malowniczych terenów.

W celu realizacji tych założeń wykonanych zostanie szereg działań w postaci stworzenia portalu internetowego zawierającego informacje na temat obszaru całego RDŚO, w tym atrakcji turystycznych, możliwość tworzenia planu zwiedzania regionu, rezerwacji warsztatów, spotkań, opisy atrakcji, które warto zobaczyć.

Działania obejmą również organizację warsztatów, spotkań i szkoleń u obu partnerów. Na przykład efektem warsztatów kulinarnych będzie książka kucharska. W willi w Dębnie powstanie punkt informacji turystycznej, sala konferencyjna miejsce spotkań i warsztatów, sale z ekspozycjami dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu oraz muzeum maratonu w Dębnie.

Projekt jest realizowany przez Gminę Dębno jako Partnera Wiodącego i organizację pożytku publicznego EJF gemeinnützige AG jako Partnera Projektu. Dofinansowanie w ramach programu Interreg Va Oś priorytetowa I: Natura i kultura


Remont dachu zabytkowej wilii przy ul. Baczewskiego w Dębnie

Zadanie realizowane w 2020 r.
Całkowity koszt zadania: 185 023,61 zł
Dofinansowanie: 63 495,00 zł

Środki przeznaczono na prace remontowo - budowlane dachu budynku wilii przy ul. Baczewskiego 20 (obiektu pochodzącego z przełomu XIX-XX). Zakres projektu obejmował roboty budowlane związane z wykonaniem niezbędnych rozbiórek, zabezpieczeń, robót naprawczych i konserwatorskich, wykonanie koniecznych elementów konstrukcji dachu, instalacji piorunochronowej oraz obróbki blacharskie. Dotacja została przyznana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.


Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej z przyłączami, przepompowaniami ścieków w m. Krześnica gm. Dębno – ETAP I

Zadanie realizowane w 2020-2021 roku
Całkowity koszt zadania: 2 814 386,37 zł,
w tym koszty kwalifikowalne to 2 011 739,80 zł.
Dofinansowanie: 1 280 070 złotych

Wybudowano kanalizację sanitarną grawitacyjno-tłoczną z przyłączami i przepompowniami ścieków. W ramach inwestycji powstało łącznie 5,775 km sieci kanalizacyjnej. W pierwszym etapie wybudowano odcinek wzdłuż drogi powiatowej z Cychr w kierunku Dąbroszyna. Liczba nowych podłączeń do wybudowanej sieci kanalizacyjnej wynosi 45.  Wybudowana sieć została włączona do istniejącej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cychry, skąd ścieki są kierowane do gminnej oczyszczalni ścieków w Dębnie.

Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” realizowana jest w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Zakup łodzi Wahly wraz z działaniami aktywizującymi nad jeziorem w Ostrowcu i Lipowo w gminie Dębno

Zadanie realizowane w 2020 roku
Całkowity koszt zadania: 100 918,75 zł
Dofinansowanie: 85 780,00 zł

Gmina Dębno dzięki unijnemu dofinansowaniu kupi łódź ratowniczą Whaly 500R. Prezentacja łodzi mieszkańcom i wskazówki korzystania z niej zostaną przedstawione podczas imprez, które odbędą się w sezonie letnim nad jeziorami: Lipowo i Ostrowieckim. Warsztaty dotyczące bezpieczeństwa na wodzie zorganizowane zostaną także w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dębnie. Zadanie realizowane w ramach działania 4.2 „Rewitalizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.


Przebudowa ul. Wolności  w Dębnie

Zadanie realizowane w 2019 roku
Całkowity koszt zadania: 2 064 559,60 zł
Dofinansowanie: 1 032 279,80 zł

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie obejmuje zrealizowany w I połowie 2019 rok zakres robót tj. odcinek drogi o długości 285 m wraz z ciągami pieszo - rowerowymi, oznakowaniem i oświetleniem oraz w całości odcinek realizowany obecnie o dł. 130 m.


Przebudowa ulicy Wojska Polskiego i Piasta w Dębnie - Etap III - na odcinku ul. Wojska Polskiego od km 0+000 do km 0+235

Zadanie realizowane w latach 2019-2020
Całkowity koszt zadania: 2 496 858 zł
Dofinansowanie: 764 143,07

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę jezdni oraz chodników na długości 235 m, wykonanie nowej kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego, likwidację kolizji z siecią gazową i teletechniczną dodatkowo wyremontowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.


Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Dębnie Powiększ zdjęcie. Gotowa strefa

Zadanie zrealizowane w 2019 roku
Całkowity koszt zadania: 42 250 zł
Dofinansowanie: 21 125 zł

Zadanie dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach Programu OSA. Na terenie plaży miejskiej powstała strefa rekreacyjna obejmująca siłownię plenerową (6 elementów), stół do gry w szachy/warcaby, tablicę do gry w kości, 4 ławki i zieleń.

 


Doposażenie w sprzęt sportowy siłowni w hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Dębnie

Nowy sprzęt w siłowniZadanie zrealizowano w 2019 roku
Całkowity koszt zadania: 20 910 zł
Dofinansowanie: 9 600 zł

Projekt otrzyma dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Zakupiono sprzęt sportowy do nowo powstałej siłowni przy hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 3 w Dębnie.


„Chatka Puchatka – budowa drewnianej altany przy placu zabaw we wsi Bogusław jako miejsce zabaw, spotkań i integracji mieszkańców

Zadanie realizowane w 2019 roku
Całkowity koszt zadania: 17 110,00 zł
Dofinansowanie: 10 000,00 zł

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Granty sołeckie”. W ramach zadania na placu zabaw w Bogusławiu powstanie drewniana altana.


Budowa lamp solarnych w Grzymiradzu

Zadanie realizowane w 2019 roku
Całkowity koszt zadania: 16 343,50 zł
Dofinansowanie: 10 000,00 zł

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Granty sołeckie”. W miejscowości zamontowane zostaną dwie lampy solarne przy drodze gminnej. Realizacja zadania służy zwiększeniu bezpieczeństwa mieszkańców.


Smacznie i zdrowo spotkać się w altanie jest zawsze wesoło – budowa ekologicznej altany na placu zabaw w Ostrowcu.

Zadanie realizowane w 2019 roku
Całkowity koszt zadania: 21 460,00 zł
Dofinansowanie: 10 000,00 zł

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Granty sołeckie”.  W ramach zadania na placu zabaw w Ostrowcu powstanie drewniana altana.


Remont i przebudowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Dębnie

Zadanie zrealizowano w latach 2018-2019
Całkowita wartość zadania: 5 365 069 zł
Dofinansowanie: 1 189 600 zł.

Powiększ zdjęcie. Hala po remoncieZakres prac obejmował kompleksowy remont budynku hali sportowej, który był w złym stanie technicznym. Na parterze dobudówki wyremontowano także pomieszczenia zaplecza socjalno - technicznego, czyli szatnie, sanitariaty i pomieszczenia pomocnicze, przebudowano  komunikację. Natomiast na I piętrze istniejąca tam antresola, na styku z salą sportową oddzielono pełną ścianą z oknami stałymi, dzięki czemu powstała dodatkowo salka do ćwiczeń z zapleczem szatniowym i wydzielonym sanitariatem. Ze względów przeciwpożarowych przedsięwzięcie przewidywało także remont i przebudowę holu w łączniku budynku głównego z dobudówką. Projekt dofinansowany z Ministerstwa Sportu i Turystyki Departament Infrastruktury Sportowej w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.


Budowa pomostu drewnianego na plaży przy jeziorze Ostrowiec Gm. Dębno wraz z działaniami aktywizującymi

Logo promocyjne projektuZadanie realizowane w latach 2018-2019
Całkowity koszt zadania: 186 315,47 zł
Dofinansowanie: 118 552,00 zł

W ramach przedmiotowej inwestycji wybudowano pomost o długości około 32 m i szerokości 2 m. Pomost posadowiono na palach prefabrykowanych 25x25 o długości 8 m. Nawierzchnię pomostu wykonano  z desek. Uzupełnieniem prac inwestycyjnych były działania aktywizujące. 31 sierpnia zorganizowano integracyjne otwarcie centrum rekreacyjnego, 13 września warsztaty animacyjne dla mieszkańców i turystów oraz 28 września spotkania przyrodników w ramach zasobów lokalnych oraz na istniejącym już miejscu wypoczynkowo rekreacyjnym przy plaży.

Powiększ zdjęcie. Pomost w OstrowcuZadanie zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach wsparcia dla rozwoju lokalnego z inicjatywy LEADER.


Powstanie Domu Dziennego Pobytu i Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS)

Logo promocyjne projektuZadanie realizowane w latach 2018-2019
Całkowity koszt zadania: 5 149 555,74 zł
Dofinansowanie EFRR: 2 832 255,59 zł
Dofinansowanie Budżet Państwa: 514 955,57 zł

Celem projektu jest kompleksowa przebudowa zabytkowej willi składającej się z część zabytkowej i dobudowanej części współczesnej przy ul. Mickiewicza 36 wraz z przyległym otoczeniem. Pomieszczenia w obiekcie zostaną dostosowane na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy z możliwością pobytu całodobowego i Domu Dziennego Pobytu dla osób w podeszłym wieku. Zadanie realizowane jest w ramach RPO WZ 2014-2020, działanie: Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.


Rozbudowa, przebudowa budynku strażnicy OSP pełniącej funkcje kulturalne we wsi Dargomyśl

Zadanie realizowane w latach 2018 - 2019
Całkowity koszt zadania: 610 500 zł
Dofinansowanie: 388 461 zł

W ramach projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa budynku strażnicy OSP pełniącej funkcje kulturalne we wsi Dargomyśl” wykonano m.in. roboty rozbiórkowe, izolacje poziome i przeciwwilgociowe, ocieplenie zewnętrzne i nową elewację, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz nowe instalacje sanitarne i elektryczne. Ponadto zamontowano instalacje odnawialnych Powiększ zdjęcie. Rozbudowany budynek remizyźródeł energii, czyli fotowoltaikę i system odzyskiwania wody deszczowej. Projekt dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.


Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowację i rozwój wybranych terenów zieleni w Gorzowie Wlkp., Kostrzynie nad Odrą i Dębnie

Zadanie realizowane w 2018 rokuLogo promocyjne projektu
Całkowity koszt zadania: 1 538 203,98 zł
Dofinansowanie: 1 307 473,38 zł

Powiększ zdjęcie. Pergole w parkuProjekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Projekt realizowany w partnerstwie z Miastem Gorzów Wlkp. i Kostrzyn nad Odrą. Zakres zadania w Dębnie obejmował zagospodarowanie terenów zielonych i odnowienie zieleni na terenach miejskich. Przeprowadzono roboty budowlane obejmujące: zagospodarowanie terenów nad rzeką Kosą, rewitalizację Parku Miejskiego w Dębnie, zagospodarowanie terenów - promenada nad jeziorem, stary sad w Dębnie.


Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Kościuszki i Pułaskiego w miejscowości Dębno

Zadanie zrealizowane w 2017 rokLogo promocyjne projektu
Całkowity koszt zadania: 1 008 279,18 złotych
Dofinansowanie: 495 035,82 złotych

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Oś Priorytetowa: III Ochrona Środowiska i adaptacja do zmian klimatu Działanie: 3.3 „Poprawa stanu środowiska miejskiego”.


Poprawa jakości kształcenia podstawowego w SP Cychry

Zadanie realizowane w 2017- 2019 rok Powiększ logo promocyjne projektu
Całkowity koszt zadania: 259 509 złotych
Dofinansowanie: 233 558 złotych

Zadanie jest dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 8.5 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne przez uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych RPOWZ.


Poprawa jakości kształcenia podstawowego w SP Smolnica

Zadanie realizowane w 2017- 2019 rok Powiększ logo promocyjne projektu
Całkowity koszt zadania: 197 100 złotych
Dofinansowanie: 177 390 złotych

Zadanie jest dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 8.5 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne przez uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych RPOWZ.


Poprawa jakości kształcenia podstawowego w SP nr 1 w Dębnie

Zadanie realizowane w 2017- 2019 rok Powiększ logo promocyjne projektu
Całkowity koszt zadania: 328 492 złotych
Dofinansowanie: 295 643 złotych

Zadanie jest dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 8.5 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne przez uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych RPOWZ.


Poprawa jakości kształcenia podstawowego w SP Sarbinowo

Zadanie realizowane w 2017- 2019 rok Powiększ logo promocyjne projektu
Całkowity koszt zadania:  229 944 złotych
Dofinansowanie: 206 949,93 złotych

Zadanie jest dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 8.5 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne przez uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych RPOWZ.


Poprawa jakości kształcenia podstawowego w SP Różańsko

Zadanie realizowane w 2017- 2019 rok Powiększ logo promocyjne projektu
Całkowity koszt zadania: 328 492 złotych
Dofinansowanie: 295 643 złotych

Zadanie jest dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 8.5 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne przez uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych RPOWZ.


Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Strefy Przemysłowej w Dębnie w obszarze Kostrzyńsko Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej poprzez dozbrojenie terenów

Zadanie realizowane w 2017- 2018 rok Logo promocyjne projektu
Całkowity koszt zadania: 3 245 226 złotych
Dofinansowanie: 2 583 850 złotych

Powiększ zdjęcie. Do firm w strefie powstała nowa nawierzchniaZadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 objętych mechanizmem projektu zintegrowanego - Kontraktu Samorządowego. Projektem objęto obszar około 3 ha. Do gruntów doprowadzono media. W ramach inwestycji wybudowano 1,3 km kanalizacji deszczowej, 19,8 mb wodociągowej, 19 mb sanitarnej oraz 333 mb sieci oświetleniowej. Powstała również bitumiczna nawierzchnia jezdni wraz ze zjazdami i chodnikiem z kostki betonowej. Drogę oświetla osiem lamp z zastosowaniem technologii LED.


Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Sarbinowo - Cychry wzdłuż drogi krajowej nr 23 oraz na odcinku Dębno - Smolnica wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 126 i na odcinku drogi wojewódzkiej nr 127 w kierunku Dargomyśla

Powieksz zdjęcie. Ścieżka rowerowa na Dargomyśl Zadanie realizowane w 2017- 2018 rok Logo promocyjne projektu
Całkowity koszt zadania: 1 744 315 złotych
Dofinansowanie: 1 482 668 złotych

W kierunku Dargomyśla powstała bitumiczna droga dla rowerów o długości około 2,1 km. Natomiast do Smolnicy krótszy odcinek około 1,3 km. Zadanie jest dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 objętych mechanizmem projektu zintegrowanego - Kontraktu Samorządowego.


Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dębno

Powiększ Treść ulotki Zadanie realizowane w 2017 rokuLogo promocyjna eprojektu
Całkowity koszt zadania: 94 tys. złotych
Dofinansowanie: 84 tys. złotych

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020. Gmina Dębno przystąpiła do aktualizacji "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dębno". Dokument jest wypracowany przez zespół ds. rewitalizacji i mieszkańców, którzy uczestniczyli w warsztatach.


Budowa siłowni zewnętrznej w Grzymiradzu oraz działania animacyjne

Zadanie zrealizowane w 2018 rokuLogo promocyjne projektu
Całkowity koszt zadania: 80 002,08 zł
Dofinansowanie: 50 905,00 zł

Warsztaty na siłowni w GrzymiradzuZadanie zrealizowane w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020.
W wyniku realizacji zadania powstała siłownia zewnętrzna przy świetlicy wiejskiej. Ponadto w ramach zadania zorganizowano rajd rowerowy, nordic walking, warsztaty oraz treningi z wykorzystaniem siłowni zewnętrznej.


Wsparcie finansowe na funkcjonowanie Gminnego Żłobka Z lewej godło Polski, obok napis Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, z lewej logo Maluch+

Zadanie realizowane od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku
Dofinansowanie: 84 tys. złotych

Wsparcie finansowe na  zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy z udziałem programu „Maluch” w ramach „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” – „Maluch plus” 2017 – moduł 2.


Przebudowa dróg gminnych w ulicach Wojska Polskiego i Piasta w Dębnie - etap II

Zadanie zrealizowane w 2017 roku
Całkowity koszt zadania: 4 037 849,70 złotych
Dofinansowanie: 1 989 815,27 złotych

W ramach inwestycji powstało rondoDofinansowanie w ramach Programu Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
Na skrzyżowaniu ulic: Wojska Polskiego, Piasta, I Armii wybudowano rondo. Ponadto powstały nowe ciągi pieszo – rowerowe, chodniki, zjazdy i  parkingi. Nową nawierzchnię bitumiczną wykonano na ulicy Piasta, na odcinku Wojska Polskiego. Natomiast na skrzyżowaniu ulicy Piasta z ulicą Salezjańską wykonano nawierzchnię z kostki betonowej. Przebudowano również sieć kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz deszczowej.  Zmodernizowano także sieci gazowe, elektroenergetyczne linie niskiego napięcia oraz teletechniczne.


Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Dębnie - etap I

Zadanie zrealizowane w 2016 roku
Całkowity koszt zadania: 3,25 mln złotych
Dofinansowanie: 940 tys. złotych

Ulica Wojska PolskiegoDofinansowanie w ramach Programu Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Przebudowany został odcinek od ulicy Zachodniej do skrzyżowania z ulicą Piasta. Przebudowano sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wodociągowej. Powstała przepompownia ścieków oraz nowe przyłącza do budynków. W ramach przedsięwzięcia ujednolicono szerokość jezdni do 6 m, a na skrzyżowaniu z ulicą Zachodnią przesunięto oś jezdni i złagodzono łuk. Ponadto wykonano ciągi pieszo – rowerowe, chodniki, zjazdy i parkingi. Przy przejściach dla pieszych zastosowano progi dla osób niepełnosprawnych. Przebudowano także oświetlenie oraz zamontowano nowe lampy drogowe led.


Czyste środowisko – zdrowe środowisko. Selektywna zbiórka odpadów – lekcje pokazowe dla dzieci z przedszkoli oraz szkół podstawowych z terenu Gminy Dębno

Zadanie zrealizowano 2015 roku
Całkowity koszt zadania: 28 993,00 zł
Dofinansowanie: 21 624,75 zł

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

W ramach realizacji zadania pracownicy Urzędu Miejskiego w Dębnie przeprowadzili lekcje prawidłowego segregowania odpadów komunalnych. Lekcja trwała 45 min. w każdej klasie / grupie. Dzieci odwiedziły PSZOK, gdzie zostały oprowadzone i zaprezentowano im jak segregujemy odpady oraz jak odbiera się odpady od mieszkańców. Na zakończenie zadania zorganizowany został konkurs plastyczny, którego motywem przewodnim było, jak prawidłowo segregować śmieci. Uczestnicy konkursu zostali zaproszeni na Komisję Spraw Publicznych i Ochrony Środowiska. Każdy uczestnik konkursu został nagrodzony dyplomem oraz upominkiem / nagrodą.  Prace plastyczne zostały wystawione w Urzędzie Miejskim w Dębnie ul. Piłsudskiego 5 w holu głównym. Wystawa trwała do końca sierpnia 2015 r.


Przebudowa ul. Piłsudskiego w Dębnie – droga gminna 775048Z

Zadanie zrealizowane w 2015 roku
Kwota wydatków kwalifikowanych 1 763 615,28 zł
Dofinansowanie: 881 807,00 zł

Dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg lokalnych  - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

W ramach inwestycji przebudowany został odcinek o długości 0,37 km. Zakres prac obejmował wykonanie przebudowy ulicy Piłsudskiego z zawężeniem jezdni do 0,6 m przy zaprojektowaniu maksymalnej ilości miejsc postojowych. Chodniki przesunięto na skraj pasa drogowego. Ponadto przebudowana została sieć kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej.  


Dostawa i montaż wyposażenia do gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej zlokalizowanych w 7 szkołach z terenu Gminy Dębno

Zadanie zrealizowane w 2015 roku
Całkowita wartość zadania: 35 000,00 zł.
Dofinansowanie: 35 000,00 zł.

Zadanie dofinansowane w ramach dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej

Wyposażono gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach, które mają gabinety dla pielęgniarek, bądź lekarzy płatne ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. W sprzęt zostały wyposażone wszystkie szkoły podstawowe oraz gimnazjum publiczne. W ramach projektu gabinety zostały wyposażone w meble biurowe, lodówki oraz sprzęt medyczny w postaci wag, ciśnieniomierzy, termometrów, tablic okulistycznych, szaf lekarskich oraz kozetek.


Budowa żłobka miejskiego w Dębnie

Zadanie zrealizowane w 2015 roku
Całkowita wartość zadania: 3 161 076,30 zł
Dofinansowanie: 2 000 000,00 zł

Sala żłobkowaZadanie zrealizowane w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”- edycja 2015.

W ramach inwestycji powstał budynek dla dwóch oddziałów żłobkowych, utworzono 50 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Każdy oddział zawiera dwie połączone ze sobą sale z przeznaczeniem na leżakowanie i na zabawę oraz oddzielne sanitariaty i niezbędne zaplecze pomocnicze. W części piwnicznej zlokalizowano kuchnię wraz z niezbędnymi pomieszczeniami magazynowymi i tzw. brudnymi przygotowalniami, a także pomieszczenia socjalne dla pracowników. Na I piętrze zlokalizowano część biurową dla administracji żłobka, a na parterze szatnię dla dzieci. Wszystkie kondygnacje połączono klatką schodową.


Przebudowa ul. Słowackiego w Dębnie III etap – droga gminna 775059Z

Zadanie zrealizowane w 2014 roku
Całkowita wartość zadania: 2.531.792,79
Dofinansowanie: 904.048,00

Skrzyżowanie ul. Słowackiego z Jana Pawła II Zadanie dofinansowane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

W ramach inwestycji przebudowany został odcinek o długości ok. 0,38 km wraz z modernizacją skrzyżowania z drogą gminną w ulicy Jana Pawła II. Powstały nowe ciągi pieszo - rowerowe, miejsca parkingowe, azyle dla pieszych, dwie zatoki autobusowe. Ponadto przebudowana została sieć kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej.