Powiększ zdjęcie. Złożone płyty azbestowe zalegające na posesji Urząd Miejski w Dębnie ogłasza nabór wniosków do udziału w Programie związanym z likwidacją wyrobów zawierających azbest w roku 2018 na terenie Gminy Dębno. Zadanie dotyczy zabrania wyrobów azbestowych zalegających na terenie nieruchomości oraz demontażu azbestu z pokryć dachowych, nie dotyczy inwestycji zrealizowanych.

W przypadku zgłoszenia wyrobów zawierających azbest do usuwania z pokryć dachowych, należy dołączyć do wniosku Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Wypełnione wnioski należy składać w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Dębnie do 28 lutego 2018r.

Do dofinansowania, o które może ubiegać się Gmina Dębno mogą zostać zgłoszone zadania realizowane na obiektach, których właścicielem jest jednostka samorządu terytorialnego i osoby fizyczne. Ogłoszenie nie dotyczy przedsiębiorców.

Gmina Dębno zamierza uczestniczyć w naborze wniosków na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu ogłaszanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

W przypadku nie uzyskania dotacji, zadanie nie będzie realizowane.

Po zebraniu odpowiedniej ilości wniosków z urzędu, zgodnie z procedurami zamówień publicznych, zostanie wybrana firma, której Gmina Dębno zleci wykonanie zadania planowanego na lipiec-sierpień br.

Zadania zrealizowane przed zebraniem wniosków nie będą brane pod uwagę w przedmiotowym zadaniu.

Dofinansowanie obejmuje wyłącznie demontaż, transport i utylizację lub wyłącznie zebranie zalegającego azbestu na terenie nieruchomości i nie uwzględnia kosztów nowego pokrycia dachu.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny z pracownikiem merytorycznym Urzędu Miejskiego w Dębnie inspektorem ds. ochrony środowiska z p. Barbarą Rzechółką pod nr tel. 95760 3001 wew. 141 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

Piotr Downar
Burmistrz Dębna