Kwalifikacja wojskowa w powiecie myśliborskim
Piątek  08-02-2013   /  wprowadził:  Emilia Jenda   /  Wyświetleń:  1469
grafika

O B W I E S Z C Z E N I E

O KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W ROKU 2013

 

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r., poz. 461) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2013 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 1358) informuje się, że kwalifikacja wojskowa na terenie kraju przeprowadzona zostanie w okresie od dnia 04 lutego do dnia 30 kwietnia 2013 r.

 1. Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają mężczyźni urodzeni w roku 1994 r., a także mężczyźni urodzeni w latach 1989 - 1993, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
 2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby urodzone w latach 1992 – 1993, które:

  - zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  - zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.
 3. Do kwalifikacji wzywa się także:
  - kobiety urodzone w latach 1989-1994, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2012/2013 kończą naukęw szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. Nr 54, poz. 321),
  - osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
 4. Kwalifikacja wojskowa dla osób zamieszkałych na terenie POWIATU MYŚLIBORSKIEGO zostanie przeprowadzona w okresie od 08 kwietnia do 26 kwietnia 2013 roku oprócz dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy.

  Powiatowa Komisja Lekarska będzie pracować w lokalu: POWIATOWEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI „SZKUNER” przy UL. MARCINKOWSKIEGO 5 W MYŚLIBORZU.
 5. Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy powinny przedstawić: dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, posiadaną dokumentację lekarską dotyczącą stanu zdrowia, aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm (bez nakrycia głowy), dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
 6. Spełnienie obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej oznacza zgłoszenie się w określonym terminie i miejscu przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień.
 7. W razie zmiany miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, osoba podlegająca obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej obowiązana jest zgłosić się do właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), który wyznaczy jej termin i miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
 8. Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwanie do kwalifikacji wojskowej. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia od obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej, w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.
 9. Osoby, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), właściwą komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane lub odmówią poddania się badaniom lekarskim, zgodnie z art. 224 wyżej cytowanej ustawy, podlegają grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
 10. W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny wójt, burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI

MARCIN ZYDOROWICZ

Szczecin, dnia 21 stycznia 2013 r.

 

Wyślij link mailem
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
bbbb.png
debno_sisms_1.png
Light rain showerŚroda
21/12°C
Patchy rain nearbyCzwartek
20/10°C
Partly Cloudy Piątek
22/10°C
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 5
74-400 Dębno
tel. 95 760 30 02
grafika
Dodano: 08-06-2012
Charakter: Niezabudowana
grafika
Dodano: 08-06-2012
Charakter: Niezabudowana
grafika
Dodano: 19-01-2009
Charakter: Niezabudowana
grafika
Dodano: 20-01-2009
Charakter: Niezabudowana
BO.jpg
organizacje.jpg
plik_duzy_2015.png
srodki.jpg
pełny baner mały.png
1235.png
baner-dok.jpg
baner-biblioteka.jpg
baner-maraton.jpg
baner-mgkpirpa.jpg
baner-eboi.jpg
baner-centrum.jpg
Dodaj ogłoszenie
Zapraszamy redaktorów społecznych do zamieszczania nowych ogłoszeń.
Stronę odwiedziło 12149900 osób

Najczęściej czytane
«